Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về số ngày làm việc trọn vẹn ở giữa hai ngày bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào. Ngày cuối tuần và bất kỳ ngày nào được chỉ rõ là ngày lễ sẽ không được coi là ngày làm việc.

Cú pháp

NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])

Cú pháp hàm NETWORKDAYS.INTL có các đối số sau đây:

  • Start_date và end_date    Bắt buộc. Những ngày cần tính khoảng cách giữa chúng. Start_date có thể sớm hơn, trùng với hoặc muộn hơn end_date.

  • Weekend    Tùy chọn. Cho biết những ngày nào là ngày cuối tuần và không được tính vào số ngày làm việc trọn vẹn tính từ start_date đến end_date. Ngày cuối tuần có thể là số ngày cuối tuần hoặc một chuỗi cho biết ngày cuối tuần xảy ra khi nào.

    Giá trị số ngày cuối tuần cho biết những ngày cuối tuần sau đây:

Số ngày cuối tuần

Ngày cuối tuần

1 hoặc bỏ qua

Thứ bảy, Chủ nhật

2

Chủ nhật, Thứ hai

3

Thứ hai, Thứ ba

4

Thứ ba, Thứ tư

5

Thứ tư, Thứ năm

6

Thứ năm, thứ sáu

7

Thứ sáu, Thứ bảy

11

Chỉ có Chủ nhật

12

Chỉ có Thứ hai

13

Chỉ có Thứ ba

14

Chỉ có Thứ tư

15

Chỉ có Thứ năm

16

Chỉ có Thứ sáu

17

Chỉ có Thứ bảy

Các giá trị chuỗi ngày cuối tuần dài bảy ký tự và mỗi một ký tự trong chuỗi biểu thị một ngày trong tuần, bắt đầu từ thứ hai. 1 thể hiện một ngày không làm việc và 0 thể hiện một ngày làm việc. Chỉ được phép dùng các ký tự 1 và 0 trong chuỗi. Dùng 1111111 sẽ luôn luôn trả về 0.

Ví dụ, 0000011 sẽ có kết quả là ngày cuối tuần là Thứ bảy và Chủ nhật.

  • Holidays    Tùy chọn. Một bộ tùy chọn bao gồm một hoặc nhiều ngày cần được loại trừ khỏi lịch ngày làm việc. Ngày lễ sẽ là một phạm vi ô có chứa ngày, hoặc một mảng có chứa giá trị sê-ri biểu thị những ngày đó. Thứ tự các ngày hoặc giá trị sê-ri trong đối số ngày lễ có thể tùy ý.

Chú thích

  • Nếu start_date muộn hơn end_date, thì giá trị trả về sẽ là số âm và độ lớn của giá trị sẽ là số ngày làm việc trọn ngày.

  • Nếu start_date nằm ngoài phạm vi của giá trị cơ sở ngày hiện tại, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu end_date nằm ngoài phạm vi của giá trị cơ sở ngày hiện tại, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu chuỗi ngày cuối tuần có độ dài không hợp lệ hoặc chứa những ký tự không hợp lệ, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,1,31))

Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai. Trừ 9 ngày cuối tuần không làm việc (5 Thứ bảy và 4 Chủ nhật) ra khỏi tổng số 31 ngày giữa hai ngày này. Theo mặc định, Thứ bảy và Chủ nhật được coi là các ngày không làm việc.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,2,28),DATE(2006,1,31))

Trả về -21, là 21 ngày làm việc trong quá khứ.

-21

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,2,1),7,{"2006/1/2","2006/1/16"})

Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai bằng cách trừ 10 ngày không làm việc (4 Thứ sáu, 4 Thứ bảy, 2 Chủ nhật) ra khỏi 32 ngày từ ngày 1/1/2006 đến ngày 1/2/2006. Sử dụng đối số 7 cho cuối tuần, là Thứ sáu và Thứ bảy. Cũng có hai ngày nghỉ trong khoảng thời gian này.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,2,1),"0010001",{"2006/1/2","2006/1/16"})

Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai. Cùng khoảng thời gian như trong ví dụ ngay trên đây, nhưng với Chủ nhật và Thứ tư là ngày cuối tuần.

20

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×