Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SKEW.P trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về độ xiên của phân bố dựa trên một tập hợp: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó.

Cú pháp

SKEW.P(number 1, [number 2],…)

Cú pháp hàm SKEW.P có các đối số sau đây.

Số 1, số 2...    Số 1 là bắt buộc, các số sau đó là tùy chọn. Số 1, số 2... là 1 tới 254 số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa các số mà bạn muốn độ xiên tổng thể.

Hàm SKEW.P dùng phương trình sau đây:

Phương trình SKEW.P

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị bằng không (0) sẽ được đưa vào.

  • Hàm SKEW.P dùng độ lệch chuẩn của toàn bộ tập hợp, không phải một mẫu.

  • Nếu các đối số là các giá trị không hợp lệ, hàm SKEW.P trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu các đối số dùng các kiểu dữ liệu không hợp lệ, hàm SKEW.P trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu có ít hơn ba điểm dữ liệu hoặc nếu độ lệch chuẩn mẫu là không, hàm SKEW.P trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Tập Dữ liệu Tổng thể

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SKEW.P(A2:A11)

Độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể của tập dữ liệu trong A2:A11 (0,303193).

0,303193

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×