Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) có 35 hàm dành riêng cho việc tổng hợp và so sánh dữ liệu theo thời gian. Không giống như các hàm ngày và giờ của DAX, các hàm Time-intelligence thực sự không có bất kỳ thứ gì tương tự Excel. Điều này là do các hàm hiển thị thời gian thông minh hoạt động với dữ liệu liên tục thay đổi, tùy thuộc vào ngữ cảnh bạn chọn trong PivotTable và trực quan hóa Power View.

Để làm việc với các hàm 4dd thời gian thông minh, bạn cần đưa một bảng dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu của bạn. Bảng ngày tháng phải bao gồm một cột với một hàng cho mỗi ngày trong mỗi năm được bao gồm trong dữ liệu của bạn. Cột này được coi là cột Ngày (mặc dù có thể được đặt tên theo ý bạn). Nhiều hàm hiển thị thời gian thông minh yêu cầu cột ngày để tính toán theo ngày tháng bạn chọn làm trường trong báo cáo. Ví dụ, nếu bạn có một số đo tính toán số dư quý đóng cửa bằng cách dùng hàm CLOSINGBALANCEQTR, để Power Pivot biết được thời điểm cuối quý thực sự là khi nào, nó phải tham chiếu cột ngày trong bảng ngày để biết khi nào quý bắt đầu và kết thúc. Để tìm hiểu thêm về bảng ngày tháng, hãy xem Mục Hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel.

Hàm

Các hàm trả về một ngày

Các hàm trong thể loại này trả về một ngày duy nhất. Sau đó có thể dùng kết quả làm đối số cho các hàm khác.

Hai hàm đầu tiên trong thể loại này trả về ngày đầu tiên hoặc ngày cuối cùng trong Date_Column ngữ cảnh hiện tại. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tìm ngày đầu tiên hoặc ngày cuối cùng mà bạn có giao dịch của một loại cụ thể. Những hàm này chỉ lấy một tham đối, tên của cột ngày trong bảng ngày của bạn.

Hai hàm tiếp theo trong thể loại này sẽ tìm ngày đầu tiên hoặc cuối cùng (hoặc bất kỳ giá trị cột nào khác) trong đó một biểu thức có giá trị không trống. Đây là thường được sử dụng nhất trong những tình huống như hàng tồn kho, nơi bạn muốn nhận số tiền kiểm kê gần nhất và bạn không biết khi nào hàng tồn kho cuối cùng được lấy.

Thêm sáu hàm trả về một ngày duy nhất là các hàm trả về ngày đầu tiên hoặc cuối cùng của tháng, quý hoặc năm trong ngữ cảnh hiện tại của phép tính.

Các hàm trả về bảng ngày tháng

Có mười sáu hàm hiển thị thời gian thông minh trả về một bảng ngày. Thông thường, các hàm này sẽ được sử dụng làm đối số SetFilter cho hàm CALCULATE. Giống như tất cả các hàm hiển thị thời gian thông minh trong DAX, mỗi hàm nhận cột ngày như một trong các đối số của nó.

Tám hàm đầu tiên trong thể loại này bắt đầu bằng một cột ngày trong ngữ cảnh hiện tại. Ví dụ: nếu sử dụng số đo trong PivotTable, có thể có một tháng hoặc một năm trên nhãn cột hoặc nhãn hàng. Hiệu ứng ròng là cột ngày được lọc để chỉ bao gồm các ngày cho ngữ cảnh hiện tại. Bắt đầu từ ngữ cảnh hiện tại, tám hàm này sau đó tính toán ngày, tháng, quý hoặc năm trước và trả về những ngày này ở dạng một bảng cột duy nhất. Hàm "trước" hoạt động ngược so với ngày đầu tiên trong ngữ cảnh hiện tại và hàm "tiếp theo" chuyển tiếp từ ngày cuối cùng trong ngữ cảnh hiện tại.

Bốn hàm tiếp theo trong thể loại này là như nhau, nhưng thay vì tính toán một kỳ trước đó (hoặc tiếp theo), chúng tính toán tập hợp các ngày trong khoảng thời gian là "month-to-date" (hoặc quarter-to-date, hoặc year-to-date, hoặc trong cùng khoảng thời gian của năm trước đó). Tất cả các hàm này đều thực hiện tính toán của mình bằng cách dùng ngày cuối cùng trong ngữ cảnh hiện tại. Lưu ý rằng SAMEPERIODLASTYEAR yêu cầu ngữ cảnh hiện tại phải chứa tập hợp các ngày tháng liên tiếp nhau. Nếu ngữ cảnh hiện tại không phải là một tập hợp các ngày tháng liên tiếp nhau thì SAMEPERIODLASTYEAR sẽ trả về lỗi.

Bốn hàm cuối cùng trong thể loại này phức tạp hơn một chút, đồng thời cũng mạnh mẽ hơn một chút. Các hàm này được sử dụng để chuyển từ tập hợp các ngày trong ngữ cảnh hiện tại sang một tập hợp ngày mới.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, Interval)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, Start_Date, End_Date)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, Start_Date, Number_of_Intervals, Interval)

Hàm DATESBETWEEN tính toán tập hợp các ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã xác định. Ba hàm còn lại dịch số khoảng thời gian từ ngữ cảnh hiện tại. Khoảng thời gian có thể là ngày, tháng, quý hoặc năm. Các hàm này giúp bạn dễ dàng dịch chuyển khoảng thời gian cho một phép tính theo bất kỳ cách nào sau đây:

 • Quay lại hai năm

 • Quay lại một tháng

 • Tiến thêm ba quý

 • Quay lại 14 ngày

 • Chuyển tiếp 28 ngày

Trong mỗi trường hợp, bạn chỉ cần xác định khoảng thời gian và số lượng khoảng cần chuyển đổi. Một khoảng thời gian dương sẽ di chuyển về trước trong thời gian, trong khi một khoảng thời gian âm sẽ quay trở lại đúng thời gian. Bản thân khoảng được xác định bởi một từ khóa của DAY, MONTH, QUARTER hoặc YEAR. Những từ khóa này không phải là chuỗi, vì vậy chúng không nên được đặt trong dấu ngoặc trích dẫn.

Các hàm đánh giá biểu thức trong một khoảng thời gian

Thể loại hàm này đánh giá một biểu thức trong một khoảng thời gian xác định. Bạn có thể thực hiện cùng một việc bằng cách dùng CALCULATE và các hàm tuệ thời gian khác. Ví dụ:

= TOTALMTD (Expression, Date_Column [, SetFilter])

chính xác giống như:

= CALCULATE (Expression, DATESMTD (Date_Column)[, SetFilter])

Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng các hàm tuệ thời gian này khi chúng phù hợp với vấn đề cần được giải quyết:

 • TOTALMTD (Expression, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Expression, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Expression, Date_Column [, SetFilter] [,YE_Date]) *

Ngoài ra, trong thể loại này là một nhóm các hàm tính toán số dư mở và đóng. Có một số khái niệm bạn nên hiểu rõ với các hàm cụ thể này. Trước tiên, như bạn cho rằng rõ ràng, số dư mở của bất kỳ hạn nào giống với số dư đóng cửa của kỳ trước. Số dư đóng bao gồm tất cả dữ liệu cho đến cuối kỳ, trong khi số dư mở không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào từ trong kỳ hiện tại.

Các hàm này luôn trả về giá trị của biểu thức được định trị cho một điểm thời gian cụ thể. Điểm trong thời gian chúng ta quan tâm luôn là giá trị ngày tháng có thể cuối cùng trong một khoảng thời gian trong lịch. Số dư mở cửa dựa trên ngày cuối cùng của kỳ trước đó, trong khi số dư đóng cửa dựa trên ngày cuối cùng trong kỳ hiện tại. Giai đoạn hiện tại luôn được xác định bởi ngày cuối cùng trong ngữ cảnh ngày hiện tại.

Các tài nguyên khác

Bài viết: Hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel

Tham chiếu: Tham chiếu Hàm DAXtrên Office.com

Mẫu: Tạo mô hình và Phân tích Dữ liệu Lãi lỗ với Microsoft PowerPivot năm Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×