Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Hide or unhide a column in a Project view in Project desktop

Project has a wide range of field-based columns you can add to your view. To help you focus on specific details to manage your project, you can also hide any columns that are shown. Hiding a column doesn’t delete any data from your project; it only removes the column from your view until you need it again. Unlike Excel, Project doesn't have an Unhide command—to unhide a column, you just need to insert it again.

Here's how you hide a column:

 1. Display a sheet view, like the Gantt Chart.

 2. Right-click the header of the column you want to hide, and choose Hide Column.

  Hide Column command on the right-click menu

  Tip: If you hide a column by mistake, you can quickly get it back by pressing Undo Undo button.

Reinsert a column to unhide it

 1. Right-click the header of the column to the right of where you want to insert the hidden column.

 2. Choose Insert Column.

  Insert Column command on the right-click menu

 3. Pick the column you want show again.

Unhide Add New Column

If you've accidentally hidden the column Add New Column and realize it before you save and close your project, just choose Undo Undo button to get it back.

You can also restore the column like this:

 1. Choose View > Tables > More Tables.

  Tables command on the View tab

 2. In the More Tables dialog box, pick the view to which you want to add the column, and choose Edit.

  More Tables dialog box

 3. In the Table Definition dialog box, select the Show 'Add New Column' interface box.

  Table Definition dialog box

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×