Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để tìm và xử lý các lỗi trong công thức. Hàm IFERROR trả về giá trị do bạn chỉ định nếu công thức định trị lỗi; nếu không, nó trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFERROR(value, value_if_error)

Cú pháp hàm IFERROR có các đối số dưới đây:

  • Value    Bắt buộc. Đối số để kiểm tra xem có lỗi không.

  • value_if_error    Bắt buộc. Giá trị cần trả về nếu công thức cho kết quả lỗi. Các loại lỗi sau đây được đánh giá: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, hoặc #NULL!.

Chú thích

  • Nếu value hoặc value_if_error là một ô trống, ifERROR coi nó là giá trị chuỗi trống ("").

  • Nếu value là một công thức mảng, thì hàm IFERROR trả về mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được xác định trong giá trị. Hãy xem ví dụ thứ hai dưới đây.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter.

Hạn ngạch

Số đơn vị Đã bán

210

35

55

0

23

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IFERROR(A2/B2, "Lỗi trong phép tính")

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia 210 cho 35), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

6

=IFERROR(A3/B3, "Lỗi trong phép tính")

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia 55 cho 0), tìm thấy lỗi chia cho 0, trả về value_if_error

Lỗi trong phép tính

=IFERROR(A4/B4, "Lỗi trong phép tính")

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia "" cho 23), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức.

0

Ví dụ 2

Hạn ngạch

Số đơn vị Đã bán

Tỷ lệ

210

35

6

55

0

Lỗi trong phép tính

23

0

Công thức

Mô tả

Kết quả

=C2

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ nhất của mảng (A2/B2 hay chia 210 cho 35), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

6

=C3

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ hai của mảng (A3/B3 hay chia 55 cho 0), tìm thấy lỗi chia cho 0, trả về value_if_error

Lỗi trong phép tính

=C4

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ ba của mảng (A4/B4 hay chia "" cho 23), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

0

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức đó là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách trước tiên chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×