We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ISPMT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính tiền lãi đã trả (hoặc đã nhận) trong kỳ hạn đã xác định của khoản vay (hoặc đầu tư) với các khoản thanh toán nợ gốc.

Cú pháp

ISPMT(rate, per, nper, pv)

Cú pháp hàm ISPMT có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

Rate

Bắt buộc. Lãi suất của khoản đầu tư.

Per

Bắt buộc. Kỳ hạn mà bạn muốn tính lãi và phải nằm trong khoảng từ 1 đến Nper.

Nper

Bắt buộc. Tổng số kỳ thanh toán của khoản đầu tư.

Pv

Bắt buộc. Giá trị hiện tại của khoản đầu tư. Đối với khoản vay, Pv là số tiền vay.

Chú thích

  • Hãy đảm bảo là bạn dùng đơn vị nhất quán để xác định Rate và Nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho một khoản vay bốn năm với lãi suất hàng năm 12 phần trăm, hãy dùng 12/12 cho Rate và 4*12 cho Nper. Nếu bạn thực hiện thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% cho Rate và 4 cho Nper.

  • Đối với tất cả các đối số, số tiền mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm hoặc các tài khoản rút tiền khác, được thể hiện bằng số âm; số tiền mà bạn nhận được chẳng hạn như séc cổ tức và các khoản tiền gửi khác, được thể hiện bằng số dương.

  • Hàm ISPMT đếm mỗi khoảng thời gian bắt đầu bằng không, không phải với một.

  • Hầu hết các khoản vay đều sử dụng lịch biểu trả lại với các khoản thanh toán đều theo định kỳ. Hàm IPMT trả về số tiền thanh toán lãi cho kỳ hạn đã cho đối với loại khoản vay này.

  • Một số khoản vay sử dụng lịch biểu trả lại với các khoản thanh toán bằng tiền gốc. Hàm ISPMT trả về số tiền thanh toán lãi cho kỳ hạn đã cho đối với loại khoản vay này.

  • Để minh họa, bảng ghi nhớ dưới đây sử dụng lịch biểu trả lại nợ gốc đều. Tiền lãi tính theo mỗi kỳ hạn bằng với Lãi suất bằng số dư chưa thanh toán trong kỳ trước. Và số tiền thanh toán cho mỗi kỳ bằng số nợ gốc cộng với lãi trong kỳ.

Ví dụ

Ví dụ về hàm ISPMT với tiêu đề nợ gốc đồng đều

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm IPMT

PV (Hàm PV)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×