Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Làm cách nào để liên kết tài GroupMe của tôi với Facebook và Twitter?

Việc liên kết tài khoản Facebook và Twitter với tài khoản GroupMe của bạn sẽ cho phép bạn kết nối với những người mà bạn là bạn bè trên Facebook và Twitter. Bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản GroupMe của mình qua Facebook. 

Lưu ý: Kết nối với Twitter hiện chỉ khả dụng trên Android. 

Kết nối khoản GroupMe của bạn lên Facebook

 1. Chọn menu Mở Nút Mở Dẫn hướng dẫn hướng, sau đó chọn hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Kết nối bên cạnh Facebook

 3. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Facebook. Giờ đây, bạn đã liên kết các tài khoản của mình.

Ngắt kết nối tài GroupMe của bạn khỏi Facebook

 1. Chọn menu Mở Nút Mở Dẫn hướng dẫn hướng, sau đó chọn hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ). 

 2. Chọn Ngắt kết nối bên cạnh Facebook.

Kết nối khoản GroupMe của bạn lên Facebook và Twitter

 1. Chọn menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe , rồi chọn nút Chỉnh sửa hồ sơ bên cạnh hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Kết nối bên cạnh Facebook hoặc Twitter.

 3. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Facebook hoặc Twitter. Giờ đây, bạn đã liên kết các tài khoản của mình.

Ngắt kết nối tài GroupMe của bạn khỏi Facebook và Twitter

 1. Chọn menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe , rồi chọn nút Chỉnh sửa hồ sơ bên cạnh hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Ngắt kết nối bên cạnh Facebookhoặc Twitter.

Kết nối khoản GroupMe của bạn lên Facebook

 1. Chọn menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe , rồi chọn nút Chỉnh sửa hồ sơ bên cạnh hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Kết nối bên cạnh Facebook.

 3. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Facebook hoặc Twitter. Giờ đây, bạn đã liên kết các tài khoản của mình.

Ngắt kết nối tài GroupMe của bạn khỏi Facebook

 1. Chọn menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe , rồi chọn nút Chỉnh sửa hồ sơ bên cạnh hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Ngắt kết nối bên cạnh Facebook.

Kết nối khoản GroupMe của bạn lên Facebook

 1. Chọn hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Chọn Kết nối bên cạnh Facebook

 3. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Facebook. Giờ đây, bạn đã liên kết các tài khoản của mình.

Ngắt kết nối tài GroupMe của bạn khỏi Facebook

 1. Chọn hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ). 

 2. Chọn Ngắt kết nối bên cạnh Facebook.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×