Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn sẽ nhận được lỗi này vì tài khoản mặc định của bạn được bảo vệ bởi chính sách InTune MAM bảo vệ tài khoản khỏi việc chia sẻ dữ liệu.

Bạn có thể thay đổi tài khoản mặc định của bạn bằng cách đi đến cài đặt > liên hệ > mặc định.

Bằng cách thay đổi tài khoản mặc định của bạn vào tài khoản cá nhân của bạn (nếu có), thì bạn sẽ được cấp tùy chọn để chọn tài khoản (hoạt động hoặc cá nhân) mà bạn muốn tạo liên hệ mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×