Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

If your organization has Project Web App accounts, you can connect to them from two places:

Project Professional 2013

 • A web browser

What do you want to do?

Log on from Project Professional

If you already have a Project Web App account, just start Project Professional 2013 and you’ll be connected or prompted for your user name and password.

Before you start

With Project Professional 2013, you can connect to Project Web App for Microsoft Project Server 2013, but you can’t connect to older versions.

Each organization’s project management setup is different. If you’re missing information like the name of the server, or if you still can’t connect after following these steps, talk to your system administrator

Create a Project Web App account

 1. Click File > Info, and then click Manage Accounts.

  Image of Manage Accounts button

 2. In the Project Web App Accounts dialog box, click Add.

 3. In the Account Properties dialog box, type a name for this account in the Account Name box.

 4. In the Project Web App URL box, type the full server name (for example, http://yourserver/servername).

 5. To make this your default Project Web App account, check Set as default account.

 6. In the Project Web App Accounts dialog box, do one of the following:

  • Select Use my default account if you want Project to automatically connect to the default server.

  • Select Choose an account if you want to select a server every time you open Project.

 7. To log on to the server, close and restart Project.

Edit an existing account

 1. Click File > Info, and then click Manage Accounts.

 2. Click Configure Accounts.

  Image of Manage Accounts button.

 3. In the Project Web App Accounts dialog box, select an account and then click Properties.

 4. Make changes in the Account Properties dialog box.

Remove an account

 1. Click File > Info, and then click Manage Accounts.

 2. Click Configure Accounts.

  Image of Manage Accounts button.

 3. In the Project Web App Accounts dialog box, select an account, and then click Remove.

Top of Page

Log on from a web browser

If your team uses Project Web App, your team members can view and change project information from a web browser.

 1. Start your browser, and type the address for your Project Web App site. The address is different for each organization.

 2. If you see a logon page, enter your user name and password.

  Depending on the authentication method your organization uses, you may not have to enter logon information.

Top of Page

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×