Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong phân tích hồi quy, hàm LOGEST tính toán đường cong hàm mũ phù hợp với dữ liệu của bạn và trả về mảng giá trị mô tả đường cong. Do hàm này trả về dãy giá trị, nó phải được nhập như một công thức mảng.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, bạn phải nhập công thức dưới dạng công thức mảng cũ bằng cách trước tiên, chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Mô tả

Phương trình của đường cong là:

y = b*m^x

hoặc

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

nếu có nhiều giá trị x, khi mà giá trị y phụ thuộc là một hàm của các giá trị x độc lập. Giá trị m là các cơ số tương ứng với mỗi giá trị hàm mũ x và b là giá trị hằng số. Lưu ý rằng y, x và m có thể là các véc-tơ. Mảng mà hàm LOGEST trả về là {mn,mn-1,...,m1,b}.

LOGEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats])

Cú pháp của hàm LOGEST có các đối số sau đây:

 • known_y của    Bắt buộc. Tập giá trị y mà bạn đã biết trong quan hệ y = b*m^x.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

 • known_x của    Tùy chọn. Một tập giá trị x mà bạn có thể đã biết trong quan hệ y = b*m^x.

  • Known_x's mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số. Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y's và known_x's có thể là các phạm vi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau. Nếu có nhiều biến số được dùng, thì known_y's phải là một phạm vi ô cao một hàng hoặc rộng một cột (còn được biết đến với tên gọi là véc-tơ).

  • Nếu known_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước như known_y's.

 • const    Tùy chọn. Một giá trị lô-gic cho biết có bắt buộc hằng số b phải bằng 1 hay không.

  • Nếu hằng số là TRUE hoặc được bỏ qua, thì b được tính toán bình thường.

  • Nếu hằng số là FALSE, thì b được đặt bằng 1 và các giá trị m được làm cho phù hợp với y = m^x.

 • Thống kê    Tùy chọn. Giá trị lô-gic chỉ rõ có trả về các thống kê hồi quy bổ sung hay không.

  • Nếu stats là TRUE, thì hàm LOGEST trả về thống kê hồi quy bổ sung, vì vậy mảng trả về là {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Nếu stats là FALSE hoặc được bỏ qua, thì hàm LOGEST chỉ trả về hệ số m và hằng số b.

Để biết thêm thông tin về thống kê hồi quy bổ sung, hãy xem phần Hàm LINEST.

 • Đồ thị dữ liệu của bạn càng giống với đường cong hàm mũ, thì đường thẳng được tính toán càng phù hợp với dữ liệu của bạn. Giống như hàm LINEST, hàm LOGEST trả về những giá trị mô tả quan hệ giữa các giá trị, nhưng hàm LINEST làm cho một đường thẳng phù hợp với dữ liệu của bạn; còn hàm LOGEST làm cho một đường cong hàm mũ phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm LINEST.

 • Khi bạn chỉ có một biến độc lập x, bạn có thể tìm được các giá trị giao cắt y (b) trực tiếp bằng cách dùng công thức sau đây:

  Giao cắt Y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y's,known_x's),2)

  Bạn có thể dùng phương trình y = b*m^x để dự đoán giá trị tương lai của y, nhưng Microsoft Excel cung cấp hàm GROWTH để làm điều này giúp bạn. Để biết thêm thông tin, mời bạn xem Hàm GROWTH.

 • Khi nhập một hằng số mảng, chẳng hạn như known_x's, làm đối số, bạn hãy dùng dấu phẩy để phân tách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân tách hàng. Ký tự phân tách có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết đặt vùng của bạn.

 • Bạn nên lưu ý rằng các giá trị y mà phương trình hồi quy dự đoán có thể không hợp lệ nếu chúng nằm ngoài phạm vi các giá trị y mà bạn dùng để xác định phương trình.

Ví dụ 1-- Hàm LOGEST

Bạn phải nhập công thức ở trên dưới dạng công thức mảng trong Excel để công thức hoạt động chính xác. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có đăng ký hiện Microsoft 365; nếu không , nhấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu công thức không được nhập vào dưới dạng công thức mảng, thì kết quả đơn là 1,4633.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×