Mệnh đề GROUP BY trong Access kết hợp các bản ghi có các giá trị giống hệt nhau trong danh sách trường đã xác định vào một bản ghi duy nhất. Một giá trị tóm tắt được tạo cho mỗi bản ghi nếu bạn đưa một hàm tổng hợp SQL, chẳng hạn như Sum hoặc Count vào câu lệnh SELECT.

Cú pháp

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE criteria
[GROUP BY groupfieldlist]

Câu lệnh SELECT có chứa mệnh đề GROUP BY có những phần sau đây:

Phần

Mô tả

fieldlist

Tên của một hoặc nhiều trường cần truy xuất cùng với mọi biệt danh tên trường, hàm tổng hợp SQL, các vị từ chọn (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW hoặc TOP) hay các tùy chọn khác của câu lệnh SELECT.

table

Tên của bảng mà các bản ghi được truy xuất từ đó.

criteria

Tiêu chí lựa chọn. Nếu câu lệnh có mệnh đề WHERE, thì bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access sẽ nhóm các giá trị sau khi áp dụng điều kiện WHERE cho các bản ghi.

groupfieldlist

Tên của tối đa 10 trường được dùng để nhóm các bản ghi. Thứ tự của tên trường trong groupfieldlist xác định cấp độ nhóm, từ cấp nhóm cao nhất đến thấp nhất.

Ghi chú

Mệnh đề GROUP BY là tùy chọn.

Các giá trị tóm tắt được bỏ qua nếu không có hàm tổng hợp SQL nào trong câu lệnh SELECT.

Các giá trị Null trong các trường GROUP BY được nhóm và không được bỏ qua. Tuy nhiên, các giá trị Null không được đánh giá trong bất kỳ hàm tổng hợp SQL nào.

Hãy dùng mệnh đề WHERE để loại trừ những hàng mà bạn không muốn nhóm và dùng mệnh đề HAVING để lọc các bản ghi sau khi đã nhóm chúng.

Trừ khi có chứa dữ liệu kiểu Memo hoặc OLE Object, một trường trong danh sách trường GROUP BY có thể tham chiếu đến bất kỳ trường nào trong bất kỳ bảng nào được liệt kê trong mệnh đề FROM, ngay cả khi trường đó không được bao gồm trong câu lệnh SELECT, miễn là câu lệnh SELECT bao gồm ít nhất một hàm tổng hợp SQL. Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không nhóm được các trường kiểu Memo hoặc OLE Object.

Tất cả các trường trong danh sách trường SELECT phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY hoặc được đưa vào như là đối số của hàm tổng hợp SQL.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×