Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

MIN(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm MIN có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là tùy chọn, các số sau đó là tùy chọn. 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các ô trống, giá trị lô-gic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

  • Nếu bạn muốn bao gồm giá trị lô-gic và biểu thị văn bản của số vào một tham chiếu như một phần của phép tính, hãy sử dụng hàm MINA.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

10

7

9

27

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MIN(A2:A6)

Giá trị nhỏ nhất của các số trong phạm vi A2:A6.

2

=MIN(A2:A6,0)

Giá trị nhỏ nhất của các số trong phạm vi A2:A6 và 0.

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×