Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

MROUND trả về một số được làm tròn thành bội số mong muốn.

Cú pháp

MROUND(number, multiple)

Cú pháp hàm MROUND có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

  • Multiple    Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Chú thích

  • Hàm MROUND làm tròn lên, hướng ra xa số không, nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple.

  • Các tham đối Số và Bội số phải có cùng dấu. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi #NUM.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MROUND(10, 3)

Làm tròn 10 về bội số gần nhất của 3.

9

=MROUND(-10, -3)

Làm tròn -10 về bội số gần nhất của -3.

-9

=MROUND(1,3, 0,2)

Làm tròn 1,3 về bội số gần nhất của 0,2.

1,4

=MROUND(5, -2)

Trả về thông báo lỗi #NUM! vì -2 và 5 khác dấu.

#NUM!

Giới hạn đã biết

Khi gán giá trị thập phân cho tham đối Bội số, hướng làm tròn sẽ là không xác định đối với các số điểm giữa. Ví dụ: MROUND(6,05;0,1) trả về 6,0 trong khi MROUND(7,05;0,1) trả về 7,1.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×