Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm OCT2BIN  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân.

Cú pháp

OCT2BIN(number, [places])

Cú pháp hàm OCT2BIN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số bát phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số chỉ được chứa không quá 10 ký tự. Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 29 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự sử dụng. Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm OCT2BIN dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, hàm OCT2BIN bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

  • Nếu số là số âm, nó không được nhỏ hơn 7777777000, nếu số là số dương, nó không được lớn hơn 777.

  • Nếu số không phải là một số bát phân hợp lệ, hàm OCT2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu OCT2BIN đòi hỏi nhiều hơn ký tự khoảng trắng, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu khoảng trắng không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu khoảng trắng không có dạng số, hàm OCT2BIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu khoảng trắng là số âm, hàm OCT2BIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển đổi số bát phân 3 thành số nhị phân có 3 ký tự

011

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số bát phân 7777777000 thành số nhị phân

1000000000

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×