Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng công OCT2HEX  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân.

Cú pháp

OCT2HEX(number, [places])

Cú pháp hàm OCT2HEX có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số bát phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự bát phân (30 bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 29 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

  • Places    Tùy chọn. Số ký tự sử dụng. Nếu khoảng trắng được bỏ qua, hàm OCT2HEX dùng số ký tự tối thiểu cần thiết. Khoảng trắng có tác dụng đệm cho giá trị trả về có số 0 (không) đằng trước.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, hàm OCT2HEX bỏ qua khoảng trắng và trả về số thập lục phân 10 ký tự.

  • Nếu số không phải là một số bát phân hợp lệ, hàm OCT2HEX trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu OCT2HEX đòi hỏi nhiều hơn ký tự khoảng trắng, nó trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu khoảng trắng không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu khoảng trắng không có dạng số, hàm OCT2HEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu khoảng trắng là số âm, hàm OCT2HEX trả về giá trị lỗi #NUM! .

Đầu Trang

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số bát phân 100 thành số thập lục phân có 4 ký tự.

0040

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển đổi số bát phân 7777777533 thành số thập lục phân.

FFFFFFFF5B

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×