Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm OFFSET trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô hoặc phạm vi ô một số hàng và một số cột đã xác định. Tham chiếu được trả về có thể là một ô đơn hoặc một phạm vi ô. Bạn có thể chỉ rõ số hàng và số cột cần trả về.

Cú pháp

OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])

Cú pháp hàm OFFSET có các đối số sau đây:

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Vùng tham chiếu mà bạn muốn căn cứ khoảng cách tham chiếu vào đó. Vùng tham chiếu phải tham chiếu tới một ô hoặc một phạm vi các ô liền kề; nếu không hàm OFFSET trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Rows    Bắt buộc. Số hàng, lên hoặc xuống, mà bạn muốn ô ở góc trên bên trái tham chiếu tới. Dùng 5 làm đối số hàng sẽ chỉ ra rằng ô ở góc trên bên trái trong tham chiếu cách vùng tham chiếu 5 ô về phía dưới. Hàng có thể là số dương (có nghĩa là ở dưới vùng tham chiếu bắt đầu) hoặc số âm (có nghĩa là ở trên vùng tham chiếu bắt đầu).

  • Cols    Bắt buộc. Số cột, về bên trái hoặc phải, mà bạn muốn ô ở góc trên bên trái của kết quả tham chiếu tới. Dùng 5 làm đối số cột sẽ chỉ ra rằng ô ở góc trên bên trái trong tham chiếu cách vùng tham chiếu 5 cột về bên phải. Cột có thể là số dương (có nghĩa là ở bên phải vùng tham chiếu bắt đầu) hoặc số âm (có nghĩa là ở bên trái vùng tham chiếu bắt đầu).

  • Height    Tùy chọn. Chiều cao, tính bằng số hàng, mà bạn muốn có cho tham chiếu trả về. Chiều cao phải là số dương.

  • Width    Tùy chọn. Độ rộng, tính bằng số cột, mà bạn muốn có cho tham chiếu trả về. Độ rộng phải là số dương.

Chú thích

  • Nếu đối số hàng và cột làm cho vùng tham chiếu trả về vượt ra ngoài đường biên của trang tính, thì hàm OFFSET trả về giá trị lỗi #REF! .

  • Nếu đối số chiều cao và độ rộng được bỏ qua, thì nó được giả định có cùng chiều cao và độ rộng với vùng tham chiếu.

  • Hàm OFFSET không thực sự di chuyển bất kỳ ô nào hoặc thay đổi vùng chọn; nó chỉ trả về một tham chiếu. Có thể dùng hàm OFFSET với bất kỳ hàm nào đang cần đến một đối số tham chiếu. Ví dụ, công thức SUM(OFFSET(C2,1,2,3,1)) tính toán tổng giá trị của một phạm vi gồm 3 hàng 1 cột, mà phạm vi đó cách ô C2 1 hàng về phía dưới và 2 cột về bên phải.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=OFFSET(D3,3,-2,1,1)

Hiển thị giá trị tại ô B6 (4)

4

=SUM(OFFSET(D3:F5,3,-2, 3, 3))

Tính tổng phạm vi B6:D8

34

=OFFSET(D3, -3, -3)

Trả về lỗi, vì tham chiếu đến phạm vi không tồn tại trên trang tính.

#REF!

Dữ liệu

Dữ liệu

4

10

8

3

3

6

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×