Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Open a Project Online project in Project desktop

Microsoft Project Professional offers a robust set of project management tools in a desktop client application.

Note:  Using Project Professional 2010?    You’ll need to upgrade to Project Professional 2013 or Project Professional 2016 to work with Project Server 2016 or Project Online.

You can open projects from Project Web App for viewing or editing in Project Professional. To do this, click Projects on the Quick Launch, and then click once in a project row to select it. On the Projects tab, in the Project group, click Open, and then click In Microsoft Project if you want to open it read-only, for viewing, or click In Microsoft Project for Editing if you want to make changes to your project while you have it open.

You can also open a project for editing in Project Professional from the Schedule page. The Schedule page is the page that appears when you click on a project name in the Project Center. To open a project for editing in Project Professional from the Schedule page, click the arrow on the Edit button in the Project group on the Task tab, and then click In Microsoft Project.

When you are done viewing or editing your project in Project Professional, simply close the project if you were viewing it, or save it and then close it if you were making changes.

For more information on working with your project in Project Professional, see the Project road map.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×