You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PEARSON trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hệ số tương quan mô-men tích Pearson, r, một chỉ mục vô hướng trong phạm vi từ -1,0 tới 1,0 bao gồm cả -1,0 và 1,0, phản ánh sự mở rộng của quan hệ tuyến tính giữa hai tập dữ liệu.

Cú pháp

PEARSON(array1, array2)

Cú pháp hàm PEARSON có các đối số sau đây:

  • Array1    Bắt buộc. Một tập các giá trị độc lập.

  • Array2    Bắt buộc. Một tập các giá trị phụ thuộc.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tên, hằng số mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Nếu array1 và array2 trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau, hàm PEARSON trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Công thức của hệ số tương quan mô-men tích Pearson, r, là:

    Phương trình

    trong đó x và y là các mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Các giá trị độc lập

Các giá trị phụ thuộc

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

Công thức

Mô tả (Kết quả)

K ết quả

=PEARSON(A3:A7,B3:B7)

Hệ số tương quan mô-men tích Pearson cho các tập dữ liệu ở trên (0,699379)

0,699379

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×