You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, không bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

Cú pháp

PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

Cú pháp hàm PERCENTRANK.EXC có các đối số sau đây:

  • Mảng     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu với các giá trị dạng số cho biết vị trí tương đối

  • X     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn biết thứ hạng của nó.

  • Significance     Tùy chọn. Giá trị xác định số chữ số có nghĩa của giá trị phần trăm trả về. Nếu bỏ qua, hàm PERCENTRANK.EXC dùng ba chữ số (0.xxx).

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTRANK.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu số có nghĩa < 1, hàm PERCENTRANK.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x không khớp với một trong các giá trị trong mảng, thì hàm PERCENTRANK.EXC nội suy để trả về thứ hạng theo tỷ lệ phần trăm thích hợp.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10, 7)

Trả về thứ hạng của giá trị 7 từ mảng chứa trong A2:A10.

0,7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43)

Trả về thứ hạng của giá trị 5,43 trong cùng mảng đó.

0,381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43,1)

Trả về thứ hạng của giá trị 5,43 trong cùng mảng đó, chỉ hiển thị 1 chữ số có nghĩa trong kết quả (mặc định là 3).

0,3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×