Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, không bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

Cú pháp

PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

Cú pháp hàm PERCENTRANK.EXC có các đối số sau đây:

  • Mảng     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu với các giá trị dạng số cho biết vị trí tương đối

  • X     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn biết thứ hạng của nó.

  • Significance     Tùy chọn. Giá trị xác định số chữ số có nghĩa của giá trị phần trăm trả về. Nếu bỏ qua, hàm PERCENTRANK.EXC dùng ba chữ số (0.xxx).

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTRANK.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu số có nghĩa < 1, hàm PERCENTRANK.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x không khớp với một trong các giá trị trong mảng, thì hàm PERCENTRANK.EXC nội suy để trả về thứ hạng theo tỷ lệ phần trăm thích hợp.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10, 7)

Trả về thứ hạng của giá trị 7 từ mảng chứa trong A2:A10.

0,7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43)

Trả về thứ hạng của giá trị 5,43 trong cùng mảng đó.

0,381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43,1)

Trả về thứ hạng của giá trị 5,43 trong cùng mảng đó, chỉ hiển thị 1 chữ số có nghĩa trong kết quả (mặc định là 3).

0,3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×