Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

Bạn có thể dùng hàm này để đánh giá vị trí tương đối của một giá trị trong một tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm PERCENTRANK.INC để đánh giá vị trí của một điểm thi năng khiếu trong số tất cả các điểm thi.

Cú pháp

PERCENTRANK.INC(array,x,[significance])

Cú pháp hàm PERCENTRANK.INC có các đối số sau đây:

  • Mảng     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu với các giá trị dạng số cho biết vị trí tương đối.

  • X     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn biết thứ hạng của nó.

  • Significance     Tùy chọn. Giá trị xác định số chữ số có nghĩa của giá trị phần trăm trả về. Nếu bỏ qua, hàm PERCENTRANK.INC dùng ba chữ số (0.xxx).

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTRANK.INC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu số có nghĩa < 1, hàm PERCENTRANK.INC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x không khớp với một trong các giá trị trong mảng, thì hàm PERCENTRANK.INC nội suy để trả về thứ hạng theo tỷ lệ phần trăm thích hợp.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,2)

Thứ hạng phần trăm của 2 trong phạm vi A2:A11 (0,333, vì 3 giá trị trong tập hợp nhỏ hơn 2 và 6 giá trị lớn hơn 2; 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,4)

Thứ hạng phần trăm của 4 trong phạm vi A2:A11.

0,555

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,8)

Thứ hạng phần trăm của 8 trong phạm vi A2:A11.

0,666

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,5)

Thứ hạng phần trăm của 5 trong phạm vi A2:A11 (0,583, một phần tư khoảng cách giữa PERCENTRANK.INC của 4 và PERCENTRANK.INC của 8).

0,583

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×