Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PRICE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trên mỗi $100 mệnh giá của một chứng khoán trả lãi định kỳ.

Cú pháp

PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm PRICE có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Rate    Bắt buộc. Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

 • Yld    Bắt buộc. Lợi tức hàng năm của chứng khoán.

 • Redemption    Bắt buộc. Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.

 • Frequency    Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 01 Tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 01 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

 • Settlement, maturity, frequency và basis bị cắt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm PRICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu yld < 0 hoặc nếu rate < 0 < 0, hàm PRICE trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu redemption ≤ 0, hàm PRICE trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu frequency là một số không phải là 1, 2 hoặc 4, thì hàm PRICE trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, thì hàm PRICE trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm PRICE trả về giá trị lỗi #NUM! .

Quan trọng: 

 • Khi N > 1 (N là số phiếu lãi phải trả từ ngày kết toán đến ngày hoàn trả), PRICE được tính toán như sau:

 • Phương trình

 • trong đó:

 • Khi N = 1 (N là số phiếu lãi phải trả từ ngày kết toán đến ngày hoàn trả), PRICE được tính toán như sau:

 • Công thức PRICE khi N <= 1

 • DSC = số ngày tính từ ngày kết toán đến ngày của phiếu lãi kế tiếp.

 • E = số ngày trong kỳ phiếu lãi mà ngày kết toán rơi vào đó.

 • A = số ngày kể từ đầu kỳ phiếu lãi đến ngày kết toán.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả đối số

15/02/08

Ngày kết toán

15/11/2017

Ngày đáo hạn

5,75%

Phần trăm phiếu lãi nửa năm một lần

6,50%

Tỷ suất lợi tức

$100

Giá trị hoàn trả

2

Tần suất là nửa năm một lần

0

Cơ sở 30/360

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

Giá trái phiếu, cho trái phiếu với các đối số được xác định tại các ô A2:A8.

94,63 $

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×