Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Publish a project in Project Online

After you have created a project in Project Web App, or after you have made changes to a project, you need to publish the project. Publishing the project makes the most current information available to others, including the team members assigned to the project’s tasks.

Tip:  If you are making multiple changes to a project, or if you are in the process of building out the project plan, it can be helpful to wait until all information is current before you publish the project. You can make changes to the project and then, on the Project tab or the Task tab, in the Project group, click Save. This saves your changes without publishing them for others to view. Until you publish your changes, team members and others who access your project will see the last published version of the project.

To publish your project:

  1. Open the project for editing.

    Note:  Only enterprise projects, which are managed in Project Web App, can be published. SharePoint task list projects are automatically available to those who have access to the project site.

  2. On the Schedule page for the project, click the Task tab, and then, in the Project group, click Publish. The project is saved and then published.

Once you have finished publishing the project, if you have no other changes, you can click Close in the Project group on the Project tab or the Task tab. This will prompt you to either check the project in, or keep it checked out.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×