Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Cú pháp

QUARTILE.EXC(array,quart)

Cú pháp hàm QUARTILE.EXC có các đối số sau đây:

  • Mảng     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị số mà bạn muốn tìm giá trị tứ phân vị.

  • Quart     Bắt buộc. Chỉ rõ giá trị nào cần trả về.

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm QUARTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu quãng bốn không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu quãng bốn ≤ 0 hoặc nếu quãng bốn ≥ 4, hàm QUARTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm MIN, MEDIAN và MAX trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.EXC khi quãng bốn bằng 0 (không), 2 và 4 tương ứng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

6

7

15

36

39

40

41

42

43

47

49

Công thức

Mô tả

Kết quả

=QUARTILE.EXC(A2:A12,1)

Xác định vị trí của tứ phân vị thứ nhất (15).

15

=QUARTILE.EXC(A2:A12,3)

Xác định vị trí của tứ phân vị thứ ba (43).

43

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×