Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, bao gồm 0 và 1.

Tứ phân vị được dùng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng để chia tập hợp thành các nhóm. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm QUARTILE.INC để tìm ra 25% số người có thu nhập cao nhất trong một tập hợp dân cư.

Cú pháp

QUARTILE.INC(array,quart)

Cú pháp hàm QUARTILE.INC có các đối số dưới đây:

  • Mảng     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị số mà bạn muốn tìm giá trị tứ phân vị.

  • Quart     Bắt buộc. Chỉ rõ giá trị nào cần trả về.

Tham số

Nếu quart bằng

Hàm QUARTILE.INC trả về

0

Giá trị tối thiểu

1

Tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25)

2

Giá trị trung vị (phân vị thứ 50)

3

Tứ phân vị thứ ba (phân vị thứ 75)

4

Giá trị tối đa

Chú thích

  • Nếu đối số array để trống, hàm QUARTILE.INC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu quart không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu quart < 0 hoặc nếu quart > 4, hàm QUARTILE.INC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm MIN, MEDIAN và MAX trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.INC khi quart bằng 0 (không), 2 và 4 tương ứng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

1

2

4

7

8

9

10

12

Công thức

Mô tả (Kết quả)

K ết quả

=QUARTILE.INC(A2:A9,1)

Tứ phân vị đầu tiên (Phân vị thứ 25) của dữ liệu ở trên (3,5)

3,5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×