RAND (Hàm RAND)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RAND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên được phân bố đều, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Một số thực ngẫu nhiên mới được trả về mỗi khi trang tính được tính toán.

Lưu ý: Kể từ Excel 2010, Excel sử dụng các thuật toán Mersenne Twister (MT19937) để tạo số ngẫu nhiên. 

Cú pháp

RAND()

Cú pháp hàm RAND không có đối số nào.

Chú thích

  • Để tạo một số thực ngẫu nhiên nằm giữa a và b, hãy dùng:

=RAND()*(b-a)+a

  • Nếu bạn muốn dùng hàm RAND để tạo một số ngẫu nhiên nhưng không muốn các số thay đổi mỗi khi ô được tính toán, bạn có thể nhập =RAND() vào thanh công thức, rồi nhấn F9 để thay đổi công thức thành số ngẫu nhiên. Công thức sẽ tính toán và chỉ trả về một giá trị.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter. Bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu, nếu cần.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RAND()

Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1

biến đổi

=RAND()*100

Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

=INT(RAND()*100)

Số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

Lưu ý: Khi trang tính được tính toán lại bằng cách nhập công thức hay dữ liệu vào một ô khác hoặc bằng cách tính toán lại thủ công (nhấn F9), một số ngẫu nhiên mới sẽ được tạo ra cho mọi công thức sử dụng hàm RAND.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Giải thuật Mersenne Twister

hàm RANDBETWEEN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×