Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RECEIVED trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số tiền nhận được khi đáo hạn cho một chứng khoán đầu tư hoàn toàn.

Cú pháp

RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm RECEIVED có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Investment    Bắt buộc. Số tiền đã đầu tư vào chứng khoán.

 • Discount    Bắt buộc. Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 01 Tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 01 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

 • Các đối số settlement, maturity và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm RECEIVED trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu investment ≤ 0 hoặc nếu discount ≤ 0, hàm RECEIVED trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, thì hàm RECEIVED trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm RECEIVED trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm RECEIVED được tính toán như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  • B = số ngày trong năm, tùy thuộc vào cơ sở năm.

  • DIM = số ngày tính từ ngày phát hành tới ngày đáo hạn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

15/02/2008

Ngày kết toán (phát hành)

15/05/2008

Ngày đáo hạn

$ 1.000.000,00

Số tiền đầu tư

5,75%

Mức chiết khấu phần trăm

2

Cơ sở thực tế/360

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RECEIVED(A2,A3,A4,A5,A6)

Tổng số tiền nhận được tại ngày đáo hạn, cho trái phiếu với các số hạng tại A2:A6.

$ 1.014.584,65

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×