Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mô tả

Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Ví dụ, nếu ô A1 chứa 23,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân, bạn có thể dùng công thức sau:

=ROUND(A1, 2)

Kết quả của hàm này là 23,78.

Cú pháp

ROUND(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND có các đối số sau đây:

  • number    Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.

  • num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

  • Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

  • Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.

  • Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

  • Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ROUND(2.15, 1)

Làm tròn 2,15 tới một vị trí thập phân

2,2

=ROUND(2.149, 1)

Làm tròn 2,149 tới một vị trí thập phân

2,1

=ROUND(-1.475, 2)

Làm tròn -1,475 tới hai vị trí thập phân

-1,48

=ROUND(21.5, -1)

Làm tròn 21,5 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân

20

=ROUND(626.3,-3)

Làm tròn 626,3 về bội số gần nhất của 1000

1000

=ROUND(1.98, -1)

Làm tròn 1,98 về bội số gần nhất của 10

0

=ROUND(-50.55, -2)

Làm tròn -50,55 về bội số gần nhất của 100

-100

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×