Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RTD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM.

Cú pháp

RTD(ProgID, server, topic1, [topic2], ...)

Cú pháp hàm RTD có các đối số sau đây:

  • ProgID    Bắt buộc. Tên của ProgID của bổ trợ tự động hóa COM đã đăng ký được cài đặt trên máy tính cục bộ. Tên đặt trong dấu ngoặc kép.

  • server    Bắt buộc. Tên của máy chủ nơi cần chạy bổ trợ. Nếu không có máy chủ và chương trình hiện đang chạy cục bộ, hãy để trống đối số này. Nếu không thì hãy đặt tên máy chủ trong dấu ngoặc kép (""). Khi đang dùng RTD trong Visual Basic for Applications (VBA), cần phải có cho máy chủ dấu ngoặc kép hoặc thuộc tính NullString của VBA, ngay cả khi máy chủ đang chạy cục bộ.

  • Topic1, topic2, ...    Topic1 là bắt buộc, các chủ đề tiếp theo là tùy chọn. Các tham số từ 1 đến 253 cùng đại diện cho phần dữ liệu thời gian thực duy nhất.

Chú thích

  • Phải tạo và đăng ký bổ trợ tự động hóa COM RTD trên máy tính cục bộ. Nếu bạn chưa cài đặt máy chủ dữ liệu thời gian thực, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi ở ô khi tìm cách dùng hàm RTD.

  • Khi đã lập trình máy chủ để liên tục cập nhật kết quả, không giống như các hàm khác, các công thức RTD sẽ thay đổi khi Microsoft Excel đang ở chế độ tính toán tự động.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=RTD("mycomaddin.progid",,"Server_name","Price")

Dữ liệu thời gian thực được truy xuất từ một chương trình hỗ trợ tự động hóa COM.

#NAME?

Ghi chú

Phải tạo và đăng ký bổ trợ tự động hóa COM RTD trên máy tính cục bộ. Nếu bạn vẫn chưa cài đặt máy chủ dữ liệu thời gian thực, hàm RTD sẽ trả về thông báo lỗi #NAME? tại ô khi bạn tìm cách sử dụng hàm RTD.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×