Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn làm việc với hai định dạng tệp như .xlsx và .ods, có thể có sự khác biệt về định dạng và không phải tất cả các tính năng đều sẵn dùng. Bạn có thể chuyển đổi dữ liệu và nội dung nhưng cách làm việc với nội dung có thể khác nhau tùy theo việc bạn dùng định dạng nào.

Chuyển định dạng tệp mặc định của bạn

 1. Đi tới Tệp > Tùy chọn.

 2. Chọn LƯU.

 3. Bên dưới Lưu sổ làm việc, trong danh sách Lưu tệp theo định dạng này, chọn định dạng tệp bạn muốn sử dụng theo mặc định.

Tính năng nào được hỗ trợ khi tôi lưu bảng tính Excel ở định dạng Bảng tính OpenDocument?

Bảng dưới đây thể hiện những tính năng Excel nào được hỗ trợ đầy đủ, hỗ trợ một phần hoặc không hỗ trợ trong định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods).

 • Hỗ trợ     Cả Excel lẫn định dạng Bảng tính OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này. Nội dung, định dạng và chức năng sẽ không bị mất.

 • Hỗ trợ Một phần     Cả Excel lẫn định dạng Bảng tính OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này, nhưng định dạng và chức năng có thể bị ảnh hưởng. Không có văn bản hoặc dữ liệu nào bị mất, nhưng định dạng và cách bạn làm việc với văn bản hoặc đồ họa có thể khác đi.

 • Không hỗ trợ     Tính năng trong Excel không được hỗ trợ trong định dạng Bảng tính OpenDocument. Nếu bạn dự định lưu trang tính Excel của mình theo định dạng Bảng tính OpenDocument, thì đừng dùng tính năng này, nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị mất nội dung, định dạng và chức năng của phần trang tính đó.

 • Không Áp dụng    Tính năng được giới thiệu trong phiên bản mới hơn của Excel cho Windows.

Để xem thông tin về các tính năng đồ họa, hãy xem Bảng thành phần Đồ họa ở cuối bài viết này.

Vùng

Vùng phụ

Mức độ hỗ trợ

Mức độ hỗ trợ

Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021

Excel 2013-2019

Định dạng

Chiều cao Hàng/Chiều rộng Cột

Hỗ trợ

Diện mạo sẽ tương tự như nhau.

Hỗ trợ

Diện mạo sẽ tương tự như nhau.

Định dạng

Ô

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Siêu kết nối

Hỗ trợ

Có thể có các vấn đề với kiểu Siêu kết nối.

Hỗ trợ

Có thể có các vấn đề với kiểu Siêu kết nối.

Định dạng

Kiểu ô

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Ngày

Thời gian trước ngày 01-01-1900

Không hỗ trợ

Nếu lưu sổ làm việc với thời gian trước ngày 01-01-1900 dưới định dạng .ods, thì những ngày trước năm 1900 sẽ không lưu chính xác.

Không Hỗ trợ

Nếu lưu sổ làm việc với thời gian trước ngày 01-01-1900 dưới định dạng .ods, thì những ngày trước năm 1900 sẽ không lưu chính xác.

In

Phạm vi In

Hỗ trợ

Hỗ trợ

In

Lặp lại Hàng/Cột

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

In

Ngắt trang

Hỗ trợ

Hỗ trợ

In

Đầu trang/Chân trang

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, các tùy chọn Chẵn/lẻ, Trang thứ nhất hoặc Hình ảnh sẽ không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, các tùy chọn Chẵn/lẻ, Trang thứ nhất hoặc Hình ảnh sẽ không được hỗ trợ.

Công thức

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Công thức

Tên

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp dưới định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì Tên Nội bộ, Biểu thức đã đặt tên và tên cho các phạm vi không liên tiếp sẽ không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp dưới định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì Tên Nội bộ, Biểu thức đã đặt tên và tên cho các phạm vi không liên tiếp sẽ không được hỗ trợ.

Công thức

Biểu thức Thông thường (RegEx)

Không Hỗ trợ

Sử dụng Bộ lọc Nâng cao để thay thế.

Không Hỗ trợ

Sử dụng Bộ lọc Nâng cao để thay thế.

Chú thích Ô (hoặc Ghi chú)

Hỗ trợ Một phần

Các chú thích có nội dung được đi vòng tròn. Định dạng của chú thích có thể không được hỗ trợ khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel.

Hỗ trợ Một phần

Các chú thích có nội dung được đi vòng tròn. Định dạng của chú thích có thể không được hỗ trợ khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel.

Ô Chú thích theo luồng

Không Hỗ trợ

Chú thích theo luồng sẽ được chuyển thành chú thích thừa tự khi bạn lưu tệp theo .ods dạng và mở lại tệp trong Excel.

Không Hỗ trợ

Chú thích theo luồng sẽ được chuyển thành chú thích thừa tự khi bạn lưu tệp theo .ods dạng và mở lại tệp trong Excel.

Công cụ Dữ liệu

Nhóm & Đề cương

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Đối tượng OLE

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Thiết đặt

Thiết đặt Cửa sổ

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Thiết đặt

Thiết đặt Trang/Sổ làm việc

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Bảo vệ

Bảo về Trang

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bảo vệ không có mật khẩu sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, những tệp có trang được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không được lưu hoặc mở.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bảo vệ không có mật khẩu sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, những tệp có trang được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không được lưu hoặc mở.

Bảo vệ

Quản trị Quyền Thông tin (IRM)

Không Hỗ trợ

Không lưu được những tệp có IRM được bật.

Không Hỗ trợ

Không lưu được những tệp có IRM được bật.

Bảo vệ

Mã hóa

Không Hỗ trợ

Không lưu được những tệp có kiểu bảo vệ này.

Không Hỗ trợ

Không lưu được những tệp có kiểu bảo vệ này.

Bảo vệ

Nhãn Nhạy cảm

Không Hỗ trợ

Nhãn sẽ không được lưu.

Không Hỗ trợ

Nhãn sẽ không được lưu.

Công cụ Dữ liệu

Xác nhận tính hợp lệ Dữ liệu

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bạn sẽ không lưu được một số Kiểm soát Dữ liệu kiểu công thức.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bạn sẽ không lưu được một số Kiểm soát Dữ liệu kiểu công thức.

Dữ liệu Ngoài

Truy vấn Web

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Dữ liệu Ngoài

Bảng Truy vấn

Hỗ trợ Một phần

Một số thiết đặt, chẳng hạn như cột được chèn, không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Một số thiết đặt, chẳng hạn như cột được chèn, không được hỗ trợ.

Bảng

Tổng Hàng

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Bảng

Kiểu Bảng

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Công cụ Dữ liệu

Sắp xếp

Hỗ trợ Một phần

Một số tính năng nâng cao không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Một số tính năng nâng cao không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Tổng phụ

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Bộ lọc

Hỗ trợ Một phần

Tính năng lọc cơ bản được hỗ trợ, nhưng các tính năng lọc được thêm vào Excel 2013 không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Tính năng lọc cơ bản được hỗ trợ, nhưng các tính năng Lọc được thêm vào Excel 2013 không được hỗ trợ.

PivotTable

Kiểu

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

PivotTable

Bố trí

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số bố trí, chẳng hạn như trục nén, không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số bố trí, chẳng hạn như trục nén, không được hỗ trợ.

PivotTable

Trường được tính toán

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

PivotTable

Nhóm

Hỗ trợ Một phần

Hỗ trợ Một phần

PivotTable

PivotTable IMBI

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

PivotTables

OLAP Pivots

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Công cụ Dữ liệu

Tổng hợp

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Sổ làm việc Chia sẻ

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Nhãn dữ liệu

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Nhãn Dữ liệu không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Nhãn Dữ liệu không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Bảng dữ liệu

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường xu hướng

Hỗ trợ

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Đường xu hướng không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Thanh lỗi

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Thanh Lỗi không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Thanh Lỗi không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Đường sụt giảm

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường Cao-Thấp

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường chỉ dẫn trên nhãn dữ liệu

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ Ra-đa đã Điền

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Chú giải

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số thiết đặt không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số thiết đặt không được hỗ trợ.

Biểu đồ

PivotCharts

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Trang tính Biểu đồ

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Vòng tròn của Biểu đồ Tròn hoặc Thanh của Biểu đồ Tròn

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Hộp và Dải dữ liệu trung bình

Không áp dụng

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ tần suất

Không áp dụng

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ Pareto

Không áp dụng

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ ánh mặt trời

Không áp dụng

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ cây

Không áp dụng

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ Thác nước

Không áp dụng

Không Hỗ trợ

Công thức OLAP

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Hình dạng trên biểu đồ

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số kiểu Hình dạng không được hỗ trợ.

Không Hỗ trợ

Power Query

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Thành phần đồ họa

Bảng dưới đây thể hiện những tính năng đồ họa Excel nào được hỗ trợ đầy đủ hoặc một phần trong Định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods).

 • Hỗ trợ     Định dạng Excel và Định dạng Tài liệu Mở hỗ trợ tính năng này. Những đồ họa sử dụng tính năng này thường xuất hiện và hoạt động như nhau trong hai định dạng này.

 • Hỗ trợ Một phần     Định dạng Excel và Định dạng Tài liệu Mở hỗ trợ tính năng này nhưng đồ họa có thể xuất hiện khác nhau ở mỗi định dạng. Nhìn chung, dữ liệu sẽ không bị mất khi chuyển đổi giữa các định dạng này, nhưng định dạng và cách làm việc với những đồ họa này có thể khác nhau.

 • Không hỗ trợ     Do sự khác nhau duy nhất về tính năng và cách thực hiện giữa định dạng Excel và Định dạng Tài liệu Mở, tính năng này không được hỗ trợ trong Định dạng Tài liệu Mở. Nếu bạn định lưu tài liệu theo Định dạng Tài liệu Mở thì không nên dùng những tính năng này.

Hình dạng cơ bản

Mức độ hỗ trợ

Mức độ hỗ trợ

Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021

Excel 2013-2019

Hình dạng

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hộp văn bản

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ những đối tượng bên trong hộp văn bản. Những đối tượng bên trong hộp văn bản sẽ bị mất khi bạn mở tệp OpenDocument.

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ những đối tượng bên trong hộp văn bản. Những đối tượng bên trong hộp văn bản sẽ bị mất khi bạn mở tệp OpenDocument.

WordArt

Hỗ trợ Một phần

ODF không hỗ trợ các tùy chọn WordArt trong Excel. Kết quả là, WordArt được chuyển thành hộp văn bản khi lưu. Văn bản và màu văn bản cơ bản được giữ lại, nhưng các định dạng và hiệu ứng WordArt sẽ bị mất.

Hỗ trợ Một phần

ODF không hỗ trợ các tùy chọn WordArt trong Excel. Kết quả là, WordArt được chuyển thành hộp văn bản khi lưu. Văn bản và màu văn bản cơ bản được giữ lại, nhưng các định dạng và hiệu ứng WordArt sẽ bị mất.

Tùy chọn hình dạng 3D

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Hình ảnh

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tùy chọn chèn và nối kết, mà những tùy chọn này không được hỗ trợ trong ODF.

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tùy chọn chèn và nối kết, mà những tùy chọn này không được hỗ trợ trong ODF.

Sơ đồ SmartArt

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm hình dạng.

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm hình dạng.

Điều khiển ActiveX

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Điều khiển biểu mẫu Excel

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Đối tượng trong biểu đồ

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm có chứa biểu đồ và các đối tượng.

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm có chứa biểu đồ và các đối tượng.

Đối tượng dòng ký tên

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Đối tượng nối Công cụ camera/Dán dưới dạng ảnh

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Chú giải viết tay

Hỗ trợ

Chú giải viết tay được chuyển thành hình ảnh Metafile Nâng cao (EMF).

Hỗ trợ

Chú giải viết tay được chuyển thành hình ảnh Metafile Nâng cao (EMF).

Nhóm đối tượng

Hỗ trợ

Không thể nhóm một số đối tượng cùng nhau trong Excel 2013, vì vậy các đối tượng sẽ được rã nhóm khi bạn mở tệp Tài liệu Mở. Các đối tượng này bao gồm biểu đồ, ảnh, hình dạng hoặc hộp văn bản được nhóm với một đối tượng OLE.

Hỗ trợ

Không thể nhóm một số đối tượng cùng nhau trong Excel 2016, vì vậy các đối tượng sẽ được rã nhóm khi bạn mở tệp OpenDocument. Các đối tượng này bao gồm biểu đồ, ảnh, hình hoặc hộp văn bản được nhóm với một đối tượng OLE.

Khả năng hiển thị của Đối tượng

Không hỗ trợ

Những đối tượng ẩn sẽ hiện ra sau khi lưu tệp theo dạng .ods và mở lại trong Excel 2013.

Không hỗ trợ

Những đối tượng ẩn sẽ hiện ra sau khi lưu tệp theo dạng .ods và mở lại trong Excel 2016.

Viền đối tượng

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu viền đều được hỗ trợ. Những kiểu viền không được hỗ trợ sẽ được lưu thành kiểu viền mặc định (đường liền nét màu đen).

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu viền đều được hỗ trợ. Những kiểu viền không được hỗ trợ sẽ được lưu thành kiểu viền mặc định (đường liền nét màu đen).

Tô nền đối tượng

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ việc những tô nền chuyển màu có nhiều hơn hai điểm dừng sẽ bị mất tất cả các điểm dừng sau hai điểm dừng đầu tiên.

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ việc những tô nền chuyển màu có nhiều hơn hai điểm dừng sẽ bị mất tất cả các điểm dừng sau hai điểm dừng đầu tiên.

Định dạng đường kẻ

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường kẻ và đầu đường kẻ đều được hỗ trợ trong ODF. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành đường liền nét màu đen mặc định và kiểu mũi tên mở, tương ứng.

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường kẻ và đầu đường kẻ đều được hỗ trợ trong ODF. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành đường liền nét màu đen mặc định và kiểu mũi tên mở, tương ứng.

Xén ảnh

Hỗ trợ

Tính năng xén ảnh thông thường được hỗ trợ. Tuy nhiên, xén một bức ảnh bằng hình dạng không được hỗ trợ.

Hỗ trợ

Tính năng xén ảnh thông thường được hỗ trợ. Tuy nhiên, xén một bức ảnh bằng hình dạng không được hỗ trợ.

Đổi màu ảnh

Hỗ trợ Một phần

Một số kiểu đổi màu ảnh có kiểu tương đương trong ODF, chẳng hạn như đen trắng. Những kiểu đổi màu ảnh khác không có kiểu tương đương và được bỏ qua. Ảnh sẽ xuất hiện như nhau nhưng sẽ không thay đổi hoặc loại bỏ việc đổi màu được nữa.

Hỗ trợ Một phần

Một số kiểu đổi màu ảnh có kiểu tương đương trong ODF, chẳng hạn như đen trắng. Những kiểu đổi màu ảnh khác không có kiểu tương đương và được bỏ qua. Ảnh sẽ xuất hiện như nhau nhưng sẽ không thay đổi hoặc loại bỏ việc đổi màu được nữa.

Tùy chọn ảnh 3D

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Kiểu ảnh

Hỗ trợ Một phần

Viền được hỗ trợ một phần, nhưng có thể nó sẽ không giống nhau.

Hỗ trợ Một phần

Viền được hỗ trợ một phần, nhưng có thể nó sẽ không giống nhau.

Chủ đề

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Siêu kết nối trên hình dạng

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi sửa bảng tính ở định dạng Bảng tính OpenDocument?

Bảng dưới đây cho biết những Excel dành cho web năng nào được hỗ trợ đầy đủ, một phần hoặc không được hỗ trợ trong định dạng Bảng tính OpenDocument (.ods).

 • Hỗ trợ    Cả định Excel dành cho web dạng Bảng tính OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này. Nội dung, định dạng và tính khả dụng sẽ không bị mất.

 • Hỗ trợ Một phần    Cả định Excel dành cho web dạng Bảng tính OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này nhưng việc định dạng và khả năng sử dụng có thể bị ảnh hưởng. Văn bản hoặc dữ liệu sẽ không bị mất, nhưng định dạng và cách bạn làm việc với văn bản và đồ họa có thể khác.

 • Không hỗ trợ    Tính năng trong Excel dành cho web không được hỗ trợ trong định dạng Bảng tính OpenDocument. Bằng cách sử dụng định dạng Bảng tính OpenDocument, bạn có nguy cơ bị mất nội dung, định dạng và khả năng sử dụng của phần đó trong bảng tính của mình.

 • Không Áp dụng Tính năng được giới thiệu trong phiên bản mới hơn của Excel cho Windows.

Vùng

Vùng phụ

Mức độ hỗ trợ

Chú thích

Đối tượng dòng ký tên

Không Hỗ trợ

Chữ ký số sẽ được loại bỏ ngay khi bạn thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trong tệp. Lưu bản sao để chỉnh sửa và chữ ký sẽ bị loại bỏ khỏi tệp được sao chép

Định dạng

Chiều cao Hàng/Chiều rộng Cột

Hỗ trợ

Diện mạo sẽ tương tự như nhau.

Định dạng

Ô

Hỗ trợ

Định dạng

Kiểu ô

Hỗ trợ

Siêu kết nối

Hỗ trợ

Kiểu siêu kết nối có thể thay đổi.

Công thức

Hỗ trợ

Công thức

Tên

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp định dạng .ods trong Excel dành cho web, Tên Cục bộ, Biểu thức đã đặt tên và tên cho các phạm vi không liên tục sẽ không được hỗ trợ.

Công thức

Biểu thức Thông thường

Không Hỗ trợ

Sử dụng Bộ lọc Nâng cao để thay thế.

Ngày

Thời gian trước ngày 01-01-1900

Không hỗ trợ

 Nếu lưu sổ làm việc với thời gian trước ngày 01-01-1900 dưới định dạng .ods, thì những ngày trước năm 1900 sẽ không lưu chính xác.

Công cụ Dữ liệu

Nhóm & Đề cương

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Sắp xếp

Hỗ trợ Một phần

Một số tính năng nâng cao không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Bộ lọc

Hỗ trợ Một phần

Tính năng lọc cơ bản được hỗ trợ nhưng không hỗ trợ các bộ lọc phức tạp hơn như bộ lọc ngày.
 

Công cụ Dữ liệu

Tổng phụ

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Đường xu hướng

Hỗ trợ

Biểu đồ

Chú giải

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp có .ods dạng tệp trong Excel dành cho web, một số cài đặt không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Thanh lỗi

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp có .ods dạng mới trong Excel dành cho web, một số Thanh Lỗi không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Nhãn dữ liệu

Không Hỗ trợ

Khi bạn mở tệp có .ods dạng tệp trong Excel dành cho web, một số Nhãn Dữ liệu không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Hình dạng trên biểu đồ

Hỗ trợ một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số kiểu Hình dạng không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Bảng dữ liệu

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường sụt giảm

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường Cao-Thấp

Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường chỉ dẫn trên nhãn dữ liệu

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ Ra-đa đã Điền

Hỗ trợ

Biểu đồ

PivotCharts

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Trang tính Biểu đồ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Vòng tròn của Biểu đồ Tròn hoặc Thanh của Biểu đồ Tròn

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Hộp và Dải dữ liệu trung bình

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ tần suất

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ Pareto

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ ánh mặt trời

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ cây

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ Thác nước

Không áp dụng

Cộng tác

Đồng Tác giả

Không Hỗ trợ

Chú thích Ô

Hỗ trợ Một phần

Các chú thích có nội dung được đi vòng tròn. Định dạng của chú thích có thể không được hỗ trợ khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel.

Bảo vệ

Bảo về Trang

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bảo vệ không có mật khẩu sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, những tệp có trang được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không được lưu hoặc mở.

Bảo vệ

Nhãn Nhạy cảm

Không Hỗ trợ

Nhãn sẽ không được lưu.

Không Hỗ trợ

Nhãn sẽ không được lưu.

Bảng

Kiểu Bảng

Không Hỗ trợ

Kiểu Bảng không được lưu cho các tệp mở ở định dạng .ods khác.

Bảng

Hàng Tổng

Hỗ trợ Một phần

Hàng Bảng được thêm vào .ods dạng tệp trong Excel dành cho web được chuyển đổi thành công thức khi tệp được mở lại.

In

Phạm vi In

Hỗ trợ

Power Query

Không Hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×