SERIESSUM (Hàm SERIESSUM)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SERIESSUM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Nhiều hàm có thể được ước tính bằng cách mở rộng chuỗi lũy thừa.

Trả về tổng của một chuỗi lũy thừa dựa trên công thức:

Phương trình

Cú pháp

SERIESSUM(x, n, m, coefficients)

Cú pháp hàm SERIESSUM có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị đầu vào cho chuỗi lũy thừa.

  • N    Bắt buộc. Lũy thừa ban đầu bạn muốn tăng x lên.

  • M    Bắt buộc. Số bước lũy thừa sẽ tăng cho mỗi toán hạng trong chuỗi.

  • Coefficients    Bắt buộc. Bộ hệ số mà mỗi lũy thừa liên tiếp của x được nhân với nó. Số lượng giá trị trong hệ số quyết định số lượng toán hạng trong chuỗi lũy thừa. Ví dụ, nếu có ba giá trị trong hệ số thì sẽ có ba toán hạng trong chuỗi lũy thừa.

Chú thích

Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm SERIESSUM trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Hệ số dưới dạng số

Hệ số dưới dạng công thức

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SERIESSUM(A3,0,2,A4:A7)

Giá trị gần đúng của cosin của Pi/4 radian, hay 45 độ (0,707103)

0,707103

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×