Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SERIESSUM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Nhiều hàm có thể được ước tính bằng cách mở rộng chuỗi lũy thừa.

Trả về tổng của một chuỗi lũy thừa dựa trên công thức:

Phương trình

Cú pháp

SERIESSUM(x, n, m, coefficients)

Cú pháp hàm SERIESSUM có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị đầu vào cho chuỗi lũy thừa.

  • N    Bắt buộc. Lũy thừa ban đầu bạn muốn tăng x lên.

  • M    Bắt buộc. Số bước lũy thừa sẽ tăng cho mỗi toán hạng trong chuỗi.

  • Coefficients    Bắt buộc. Bộ hệ số mà mỗi lũy thừa liên tiếp của x được nhân với nó. Số lượng giá trị trong hệ số quyết định số lượng toán hạng trong chuỗi lũy thừa. Ví dụ, nếu có ba giá trị trong hệ số thì sẽ có ba toán hạng trong chuỗi lũy thừa.

Chú thích

Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm SERIESSUM trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Hệ số dưới dạng số

Hệ số dưới dạng công thức

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SERIESSUM(A3,0,2,A4:A7)

Giá trị gần đúng của cosin của Pi/4 radian, hay 45 độ (0,707103)

0,707103

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×