SQL trong Access: Mệnh đề WHERE

Đây là bài viết nằm trong tập hợp các bài viết về SQL trong Access. Bài viết này mô tả cách viết một mệnh đề WHERE và sử dụng các ví dụ để minh họa các kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong mệnh đề WHERE.

Trong một câu lệnh SQL, mệnh đề WHERE chỉ định tiêu chí mà giá trị trường phải đáp ứng đối với các bản ghi có chứa các giá trị sẽ được đưa vào kết quả truy vấn.

Để biết tổng quan về SQL trong Access, hãy xem bài viết SQL trong Access: khái niệm cơ bản, từ vựng và cú pháp.

Trong bài viết này

Giới hạn kết quả bằng cách sử dụng tiêu chí

Khi bạn muốn sử dụng dữ liệu để giới hạn số bản ghi được trả về trong một truy vấn, bạn có thể sử dụng tiêu chí. Tiêu chí truy vấn cũng tương tự như công thức — tiêu chí là một chuỗi có thể bao gồm các tham chiếu trường, toán tử và hằng số. Tiêu chí truy vấn là một loại biểu thức.

Bảng sau đây cho thấy một số tiêu chí mẫu và giải thích cách thức hoạt động của các tiêu chí đó.

Tiêu chí

Mô tả

>25 và <50

Tiêu chí này áp dụng cho trường Số, chẳng hạn như Giá_cả hoặc Hàng_Trong_Kho. Tiêu chí này chỉ bao gồm những bản ghi có trường Giá_cả hoặc Hàng_Trong_Kho chứa giá trị lớn hơn 25 và nhỏ hơn 50.

DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()) > 30

Tiêu chí này áp dụng cho trường Ngày/Giờ, chẳng hạn như BirthDate. Chỉ những bản ghi có số năm tính từ ngày sinh của một người cho đến ngày hôm nay lớn hơn 30 được đưa vào kết quả truy vấn.

Bằng Null

Tiêu chí này có thể được áp dụng cho mọi loại trường để hiển thị những bản ghi có giá trị trường là null.

Như minh họa trong bảng trên, các tiêu chí có thể trông rất khác nhau tùy theo kiểu dữ liệu của trường mà tiêu chí áp dụng và yêu cầu cụ thể của bạn. Một số tiêu chí rất đơn giản và sử dụng các toán tử cũng như hằng số cơ bản. Các tiêu chí khác lại phức tạp, đồng thời sử dụng các hàm và toán tử đặc biệt cũng như chứa các tham chiếu trường.

Quan trọng: Nếu một trường được sử dụng với hàm tổng hợp, bạn không thể chỉ định tiêu chí cho trường đó trong một mệnh đề WHERE. Thay vào đó, bạn sử dụng mệnh đề HAVING để chỉ định tiêu chí cho các trường tổng hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết SQL trong Access: khái niệm cơ bản, từ vựng và cú phápMệnh đề HAVING.

Cú pháp mệnh đề WHERE

Bạn sử dụng tiêu chí truy vấn trong mệnh đề WHERE của một câu lệnh SELECT.

Mệnh đề WHERE có cú pháp cơ bản sau đây:

WHERE field = criterion

Ví dụ: giả sử bạn muốn số điện thoại của một khách hàng nhưng bạn chỉ nhớ rằng họ của khách hàng đó là Bagel. Thay vì phải xem tất cả các số điện thoại trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE để giới hạn kết quả và giúp tìm số điện thoại mà bạn muốn dễ dàng hơn. Giả sử rằng họ được lưu trữ trong một trường có tên là LastName, mệnh đề WHERE của bạn sẽ xuất hiện như sau:

WHERE [LastName]='Bagel'

Lưu ý: Bạn không cần phải tạo các tiêu chí trong mệnh đề WHERE của bạn dựa trên sự tương đương của các giá trị. Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh khác, chẳng hạn như lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<). Ví dụ: WHERE [Giá] > 100.

Sử dụng mệnh đề WHERE để kết hợp các nguồn dữ liệu

Đôi khi, bạn có thể muốn kết hợp các nguồn dữ liệu trên cơ sở các trường có dữ liệu khớp nhưng có kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ: trường trong một bảng có thể có kiểu dữ liệu Số và bạn muốn so sánh trường đó với trường trong một bảng khác có kiểu dữ liệu Văn bản.

Bạn không thể tạo một phép nối giữa các trường có các kiểu dữ liệu khác nhau. Để kết hợp dữ liệu từ hai nguồn dữ liệu dựa trên giá trị trong các trường có các kiểu dữ liệu khác nhau, bạn tạo một mệnh đề WHERE sử dụng một trường làm tiêu chí cho trường còn lại, bằng cách sử dụng từ khóa LIKE.

Ví dụ: giả sử rằng bạn muốn sử dụng dữ liệu từ table1 và table2 nhưng chỉ khi dữ liệu trong field1 (một trường văn bản trong table1) khớp với dữ liệu trong field2 (một trường số trong table2). Mệnh đề WHERE của bạn sẽ trông như sau:

WHERE field1 LIKE field2

Để biết thêm thông tin về cách tạo tiêu chí để sử dụng trong mệnh đề WHERE, hãy xem bài viết Ví dụ về tiêu chí truy vấn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×