Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm STEYX trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy. Sai số chuẩn là số đo lượng sai số trong dự đoán y cho một giá trị x riêng lẻ.

Cú pháp

STEYX(known_y's, known_x's)

Cú pháp hàm STEYX có các đối số sau đây:

 • Known_y's    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc.

 • Known_x's    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

Chú thích

 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu known_y's và known_x's có số điểm dữ liệu khác nhau, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu known_y's và known_x's trống hoặc có ít hơn ba điểm dữ liệu, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

 • Phương trình cho sai số chuẩn của giá trị y dự đoán là:

  Phương trình

  trong đó x và y là các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s) và n là cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Y đã biết

X đã biết

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STEYX(A3:A9,B3:B9)

Sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy (3,305719)

3,305719

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×