SUMPRODUCT (Hàm SUMPRODUCT)

Hàm SUMPRODUCT trả về tổng của tổng của các dải ô hoặc mảng tương ứng. Thao tác mặc định là nhân nhưng cũng có thể thực hiện phép nhân, phép trừ và phép chia.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng hàm SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu cho một mặt hàng đã cho và kích cỡ:

Ví dụ về việc sử dụng hàm SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu khi được cung cấp cùng với tên sản phẩm, kích cỡ và giá trị bán hàng riêng lẻ cho từng sản phẩm.

Hàm SUMPRODUCT khớp tất cả các thể hiện của Mục Y/Kích cỡ M và tính tổng chúng, vì vậy với ví dụ này, 21 cộng 41 bằng 62.

Cú pháp

Để sử dụng phép tính mặc định (phép nhân):

=SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)

Cú pháp hàm SUMPRODUCT có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array1   

Bắt buộc

Đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

[array2], [array3],...    

Tùy chọn

Các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Để thực hiện các phép toán số học khác

Dùng SUMPRODUCT như bình thường nhưng thay thế dấu phẩy tách các đối số mảng bằng toán tử số học mà bạn muốn (*, /, +, -). Sau khi đã thực hiện tất cả các thao tác, kết quả sẽ được tính tổng như bình thường.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng các toán tử số học, hãy cân nhắc đặt các đối số mảng trong dấu ngoặc đơn và sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các đối số mảng để kiểm soát thứ tự của các phép tính số học.

Chú thích

  • Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Ví dụ: =SUMPRODUCT(C2:C10;D2:D5) sẽ trả về lỗi do các phạm vi không cùng kích cỡ.

  • Hàm SUMPRODUCT coi các mục nhập mảng không phải dạng số là số không.

  • Để đạt hiệu suất tốt nhất, không nên sử dụng SUMPRODUCT với tham chiếu cột đầy đủ. Hãy cân nhắc đến =SUMPRODUCT(A:A,B:B), ở đây hàm sẽ nhân 1.048.576 ô trong cột A với 1.048.576 ô trong cột B trước khi cộng chúng. 

Ví dụ 1

Ví dụ về hàm SUMPRODUCT dùng để trả về tổng các mặt hàng đã bán khi cung cấp chi phí đơn vị và số lượng.

Để tạo công thức bằng danh sách mẫu của chúng tôi ở trên, nhập =SUMPRODUCT(C2:C5,D2:D5) và nhấn Enter. Mỗi ô trong cột C được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng hàng ở cột D và kết quả được cộng lại. Tổng số tiền mua thực phẩm là $78,97.

Để viết công thức dài hơn mang lại cho bạn cùng một kết quả, hãy nhập =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 và nhấn Enter. Sau khi nhấn Enter, kết quả sẽ như nhau: $78,97. Ô C2 được nhân với D2 và kết quả của ô này được cộng vào kết quả của ô C3 lần với ô D3 v.v.

Ví dụ 2

Ví dụ sau đây sử dụng SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu ròng của đại diện bán hàng, trong đó chúng tôi có cả tổng doanh thu và chi phí của đại lý. Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng bảng Excel,sử dụng tham chiếu có cấu trúc thay vì dải ô Excel tiêu chuẩn. Ở đây bạn sẽ thấy phạm vi Doanh số, Chi phí và Đại lý được tham chiếu theo tên.

Ví dụ về hàm SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu theo đại diện bán hàng khi nó được cung cấp cùng với doanh số và chi phí cho mỗi hàm.

Công thức là: =SUMPRODUCT(((Table1[Sales])+(Table1[Expenses]))*(Table1[Agent]=B8)) và trả về tổng của tất cả các doanh thu và chi phí cho đại lý được liệt kê trong ô B8.

Ví dụ 3

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn trả về tổng cộng một mặt hàng cụ thể do một khu vực nhất định bán. Trong trường hợp này, khu vực phía Đông đã bán bao nhiêu quả anh đào?

Kỳ thi sử dụng hàm SUMPRODUCT để trả về tổng các mục theo vùng. Trong trường hợp này, số quả anh đào được bán ở khu vực phía Đông.

Ở đây, công thức là: =SUMPRODUCT((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Trước tiên, nó nhân số lần xuất hiện của Đông với số lần xuất hiện quả anh đào trùng khớp. Cuối cùng, hàm tính tổng giá trị của các hàng tương ứng trong cột Doanh số. Để xem Excel tính toán điều này như thế nào, hãy chọn ô công thức, rồi đi đến Công thức >Trị Công thức > đánh giá.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Xem thêm

Thực hiện tính toán có điều kiện trên các dải ô

Tính tổng dựa trên nhiều tiêu chí với hàm SUMIFS

Đếm dựa vào nhiều tiêu chí với hàm COUNTIFS

Trung bình dựa trên nhiều tiêu chí bằng hàm AVERAGEIFS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×