Bạn có thể sử dụng đối số biểu thức chuỗi trong hàm SQL tổng hợp để thực hiện phép tính trên các giá trị trong một trường. Ví dụ, bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm (chẳng hạn như phụ thu hoặc doanh số thuế) bằng cách nhân một giá trị trường theo một phân số.

Bảng sau đây cung cấp các ví dụ về tính toán trên các trường từ các bảng đơn hàng và chi tiết đơn hàng trong cơ sở dữ liệu Northwind. MDB.

Tính toán

Ví dụ

Thêm số vào một trường

Freight + 5

Trừ một số khỏi trường

Freight - 5

Nhân một trường bằng một số

UnitPrice * 2

Chia một trường bằng một số

Freight / 2

Thêm một trường vào một trường khác

UnitsInStock + UnitsOnOrder

Trừ một trường từ một trường khác

ReorderLevel - UnitsInStock


Ví dụ sau đây tính giá trị trung bình của tất cả các đơn hàng trong cơ sở dữ liệu Northwind. MDB. It nhân các giá trị trong các trường UnitPrice và chiết khấu để xác định số lượng chiết khấu của mỗi đơn hàng và sau đó tính toán trung bình. Bạn có thể sử dụng biểu thức này trong một câu lệnh SQL trong mã Visual Basic:

SELECT Avg(UnitPrice * Discount) AS [Average Discount] FROM [Order Details];Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×