Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tùy chỉnh tham số Microsoft Query truy vấn bằng cách thay đổi lời nhắc, bằng cách sử dụng dữ liệu từ một ô làm lời nhắc hoặc bằng cách sử dụng hằng số.

Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn tham số, hãy xem Sử dụng Truy vấn Microsoft để truy xuất dữ liệu ngoài.

Lưu ý: Các thủ tục sau đây không áp dụng cho các truy vấn được tạo ra bằng cách dùng Power Query.

Thay đổi lời nhắc tùy chỉnh cho truy vấn tham số

 1. Trên trang tính của bạn, hãy bấm vào một ô ở bất kỳ đâu trong phạm vi dữ liệu ngoài được tạo ra bằng cách dùng truy vấn tham số.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Truy vấn & kết nối, hãy bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Hình ảnh nút.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 5. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 6. Trong hộp Lời nhắc về giá trị bằng cách dùng chuỗi sau đây, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng cho lời nhắc, rồi bấm OK. Lời nhắc tùy chỉnh có thể chứa tối đa 100 ký tự.

 7. Để sử dụng lời nhắc tùy chỉnh mới và làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Truy vấn & kết nối, rồi bấm Làm mới.

 8. Trong hộp thoại Nhập Giá trị Tham số, lời nhắc mới sẽ được hiển thị.

  Lưu ý: Hoặc, để tránh bị nhắc lại trong mỗi thao tác làm mới, bạn có thể chọn hộp kiểm Sử dụng giá trị/tham chiếu này cho lần làm mới trong tương lai. Nếu bạn sử dụng dữ liệu từ một ô làm giá trị tham số, hãy chọn hộp kiểm Làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi.

 1. Trên trang tính của bạn, hãy nhập những giá trị mà bạn muốn dùng làm tiêu chí trong truy vấn.

 2. Bấm vào một ô ở bất kỳ đâu trong phạm vi dữ liệu ngoài được tạo ra bằng truy vấn.

 3. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Truy vấn & kết nối, hãy bấm Thuộc tính.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Hình ảnh nút.

 5. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 6. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 7. Bấm Lấy giá trị từ ô sau.

 8. Trên trang tính, bấm vào ô có chứa giá trị bạn muốn sử dụng.

  Nếu bạn muốn làm mới dữ liệu bất cứ khi nào bạn thay đổi giá trị trong ô, hãy chọn hộp kiểm Làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi.

 9. Bấm OK.

 10. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Truy vấn & Kết nối rồi bấm Làm mới.

 1. Trên trang tính của bạn, bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu ngoài được tạo ra với truy vấn.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Truy vấn & kết nối, hãy bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Hình ảnh nút.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 5. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 6. Bấm Dùng giá trị sau.

 7. Nhập giá trị bạn muốn dùng cho tham số, rồi bấm OK.

 8. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Truy vấn & Kết nối rồi bấm Làm mới.

Thay đổi lời nhắc tùy chỉnh cho truy vấn tham số

 1. Trên trang tính của bạn, hãy bấm vào một ô ở bất kỳ đâu trong phạm vi dữ liệu ngoài được tạo ra với truy vấn tham số.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Hình ảnh nút.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 5. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 6. Trong hộp Lời nhắc về giá trị bằng cách dùng chuỗi sau đây, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng cho lời nhắc, rồi bấm OK. Lời nhắc tùy chỉnh có thể chứa tối đa 100 ký tự.

 7. Để sử dụng lời nhắc tùy chỉnh mới làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối. Sau đó bấm Làm mới.

 8. Trong hộp thoại Nhập Giá trị Tham số, lời nhắc mới sẽ được hiển thị.

  Lưu ý: Hoặc, để tránh bị nhắc lại trong mỗi thao tác làm mới, bạn có thể chọn hộp kiểm Sử dụng giá trị/tham chiếu này cho lần làm mới trong tương lai. Nếu bạn sử dụng dữ liệu từ một ô làm giá trị tham số, hãy chọn hộp kiểm Làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn muốn lưu các thay đổi vào lời nhắc tùy chỉnh, hãy lưu sổ làm việc. Bạn cũng có thể sửa truy vấn để thay đổi lời nhắc. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa truy vấn Truy vấn Microsoft, hãy xem Trợ giúp Truy vấn Microsoft.

 1. Trên trang tính của bạn, hãy nhập các giá trị mà bạn muốn dùng làm giá tiêu chí nhập vào truy vấn.

 2. Bấm vào một ô ở bất kỳ miền dữ liệu ngoài được tạo với truy vấn tham số.

 3. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Thuộc tính.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Hình ảnh nút.

 5. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 6. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 7. Bấm Lấy giá trị từ ô sau.

 8. Trên trang tính của bạn, hãy bấm vào ô có chứa giá trị bạn muốn sử dụng.

  Nếu bạn muốn làm mới dữ liệu bất cứ khi nào bạn thay đổi giá trị trong ô, hãy chọn hộp kiểm Làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi.

 9. Bấm OK.

 10. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, rồi bấm Làm mới.

 1. Trong Excel, bấm vào một ô trong miền dữ liệu ngoài được tạo bằng công truy vấn có tham biến.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Hình ảnh nút.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 5. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 6. Bấm Dùng giá trị sau.

 7. Nhập giá trị bạn muốn dùng cho tham số, rồi bấm OK.

 8. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, rồi bấm Làm mới.

Thay đổi lời nhắc tùy chỉnh cho truy vấn tham số

 1. Trên trang tính của bạn, hãy bấm vào một ô ở bất kỳ đâu trong phạm vi dữ liệu ngoài được tạo ra với truy vấn tham số.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Nút Thuộc tính Kết nối trong hộp thoại Thuộc tính Dữ liệu Ngoài.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 5. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 6. Trong hộp Lời nhắc về giá trị bằng cách dùng chuỗi sau đây, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng cho lời nhắc, rồi bấm OK. Lời nhắc tùy chỉnh có thể chứa tối đa 100 ký tự.

 7. Để sử dụng lời nhắc tùy chỉnh mới làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối. Sau đó bấm Làm mới.

 8. Trong hộp thoại Nhập Giá trị Tham số, lời nhắc mới sẽ được hiển thị.

  Lưu ý: Hoặc, để tránh bị nhắc lại trong mỗi thao tác làm mới, bạn có thể chọn hộp kiểm Sử dụng giá trị/tham chiếu này cho lần làm mới trong tương lai. Nếu bạn sử dụng dữ liệu từ một ô làm giá trị tham số, hãy chọn hộp kiểm Làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn muốn lưu các thay đổi vào lời nhắc tùy chỉnh, hãy lưu sổ làm việc. Bạn cũng có thể sửa truy vấn để thay đổi lời nhắc. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa truy vấn Truy vấn Microsoft, hãy xem Trợ giúp Truy vấn Microsoft.

 1. Trên trang tính của bạn, hãy nhập các giá trị mà bạn muốn dùng làm giá tiêu chí nhập vào truy vấn.

 2. Bấm vào một ô ở bất kỳ miền dữ liệu ngoài được tạo với truy vấn tham số.

 3. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Thuộc tính.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Nút Thuộc tính Kết nối trong hộp thoại Thuộc tính Dữ liệu Ngoài.

 5. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 6. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 7. Bấm Lấy giá trị từ ô sau.

 8. Trên trang tính của bạn, hãy bấm vào ô có chứa giá trị bạn muốn sử dụng.

  Nếu bạn muốn làm mới dữ liệu bất cứ khi nào bạn thay đổi giá trị trong ô, hãy chọn hộp kiểm Làm mới tự động khi giá trị ô thay đổi.

 9. Bấm OK.

 10. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, rồi bấm Làm mới.

 1. Trong Excel, bấm vào một ô trong miền dữ liệu ngoài được tạo bằng công truy vấn có tham biến.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, bấm Thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào Thuộc tính Kết nối Nút Thuộc tính Kết nối trong hộp thoại Thuộc tính Dữ liệu Ngoài.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kết nối, bấm vào tab Định nghĩa, rồi bấm vào Tham số.

 5. Trong hộp thoại Tham số, trong danh sách Tên tham số, bấm vào tham số bạn muốn thay đổi.

 6. Bấm Dùng giá trị sau.

 7. Nhập giá trị bạn muốn dùng cho tham số, rồi bấm OK.

 8. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, rồi bấm Làm mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×