Tùy chọn nâng cao

Tùy chọn soạn thảo

Sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn     Biến ô liền kề thành ô hiện hoạt tiếp theo sau khi bạn nhấn ENTER trong ô hiện hoạt hiện hoạt hiện tại. Trong hộp Hướng, chỉ rõ ô liền kề nào sẽ hiện hoạt.

Hướng     Biến ô liền kề thành ô hiện hoạt tiếp theo sau khi bạn nhấn ENTER trong ô hiện hoạt hiện hoạt hiện tại. Trong hộp Hướng, chỉ rõ ô liền kề nào sẽ hiện hoạt.

Tự động chèn dấu thập phân     Chọn hộp kiểm này để hiển thị một số có dấu thập phân theo mặc định.

 • Places     Nhập số vị trí thập phân vào hộp Vị trí để cho biết vị Microsoft Office Excel sẽ tự động đặt dấu thập phân trong các số bạn nhập dưới dạng hằng số trên trang tính. Số dương sẽ di chuyển dấu thập phân sang bên trái; một số âm sẽ di chuyển dấu thập phân sang bên phải. Nếu để trống hộp Vị trí hoặc được đặt là 0 (không), bạn cần nhập dấu thập phân theo cách thủ công. Để ghi đè lên tùy chọn này, hãy nhập dấu thập phân vào ô khi bạn nhập số.

Bật điều khiển điền và kéo và thả ô     Chọn hộp kiểm này để di chuyển và sao chép các ô và dữ liệu bằng cách kéo. Khi chọn tùy chọn này, bạn cũng có thể kéo điều khiển điền để sao chép dữ liệu và điền một chuỗi dữ liệu vào các ô liền kề.

 • Cảnh báo trước khi ghi đè ô     Hiển thị thông báo nếu bạn thả ô trên các ô khác có chứa dữ liệu.

Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong các ô     Chọn hộp kiểm này để cho phép sửa bên trong một ô bằng cách bấm đúp vào ô, chứ không phải bằng cách sửa nội dung ô trong thanh công thức.

Mở rộng định dạng và công thức dải dữ liệu     Chọn để tự động định dạng các mục mới được thêm vào cuối danh sách để khớp với định dạng của phần còn lại của danh sách. Các công thức được lặp lại trong mỗi hàng cũng được sao chép. Để được mở rộng, định dạng và công thức phải xuất hiện trong ít nhất ba hàng cuối cùng trước hàng mới.

Bật mục nhập phần trăm tự động     Chọn để nhân với 100 tất cả các số nhỏ hơn 1 mà bạn nhập vào các ô được định dạng ở định dạng Tỷ lệ phần trăm. Bỏ chọn hộp kiểm này để nhân với 100 tất cả các số mà bạn nhập vào các ô được định dạng ở định dạng Tỷ lệ phần trăm, bao gồm các số bằng hoặc lớn hơn 1.

Bật Tự động Hoàn tất cho các giá trị ô     Hoàn thành các mục nhập văn bản mà bạn bắt đầu nhập trong một cột dữ liệu. Nếu một vài chữ cái đầu tiên mà bạn nhập khớp với mục hiện có trong cột đó, Excel sẽ điền vào văn bản còn lại cho bạn.

Thu phóng trên cuộn với IntelliMouse     Nếu bạn có thiết bị trỏ Microsoft IntelliMouse, hãy đặt nút con lăn để thu phóng thay vì cuộn trên trang tính hoặc trang tính biểu đồ.

Cảnh báo người dùng khi có thao tác có khả năng dẫn đến mất thời gian     Chọn liệu bạn muốn được thông báo khi một thao tác ảnh hưởng đến một số lượng lớn các ô và có thể mất nhiều thời gian để xử lý.

 • Khi số ô này (theo nghìn) bị ảnh hưởng     Cho phép bạn chỉ định số ô tối đa bị ảnh hưởng bởi một thao tác mà không cần được thông báo. Nếu có nhiều ô hơn số ô tối đa bị ảnh hưởng, bạn sẽ được thông báo.

 • Sử dụng dấu phân cách hệ thống     Chọn để sử dụng dấu tách Số thập phân và Hàng nghìn mặc định. Xóa để nhập dấu phân cách thay thế.

  • Dấu tách thập phân     Để thay đổi dấu tách thập phân mặc định, hãy bỏ chọn Sử dụng dấu tách hệ thống ,chọn dấu tách mặc định trong hộp Dấu tách thập phân, rồi nhập dấu tách bạn muốn sử dụng.

  • Dấu tách hàng nghìn     Để thay đổi dấu tách hàng nghìn mặc định, hãy bỏ chọn sử dụng dấu tách hệ thống ,chọn dấu tách mặc định trong hộp Dấu tách hàng nghìn, rồi nhập dấu tách bạn muốn sử dụng.

Cắt, Sao chép và Dán

Hiện nút Tùy chọn Dán     Chọn để hiển thị Excel hộp thoại với các tùy chọn đặc biệt khi bạn dán, chẳng hạn như Chỉ Định dạng và Nối kết Ô.

Hiển thị nút Tùy chọn Chèn     Chọn để hiển Excel hộp thoại với các tùy chọn đặc biệt khi bạn chèn ô, hàng hoặc cột, chẳng hạn như Định dạng Giống Như Bên trên và Xóa Định dạng.

Cắt, sao chép và sắp xếp các đối tượng đã chèn bằng ô mẹ     Giữ các đối tượng đồ họa, nút, hộp văn bản, đối tượng vẽ và ảnh với các ô liên kết của chúng bất cứ khi nào bạn cắt, sao chép, lọc hoặc sắp xếp trên một trang tính.

Biểu đồ

Hiển thị tên các thành phần biểu đồ khi di chuột     Hiển thị tên của thành phần biểu đồ khi bạn đặt con trỏ lên thành phần đó.

Hiển thị giá trị điểm dữ liệu khi di chuột     Hiển thị giá trị của điểm dữ liệu khi bạn đặt con trỏ lên điểm đó.

Các thuộc tính theo dõi điểm dữ liệu biểu đồ cho tất cả các sổ làm việc mới    Chọn tùy chọn này để đặt các nhãn định dạng và dữ liệu dõi theo các điểm dữ liệu khi chúng di chuyển hoặc thay đổi đối với tất cả các sổ làm việc mới mà bạn tạo.

Sổ làm việc hiện tại    Chọn một sổ làm việc đang mở để sử dụng với cài đặt tiếp theo (Thuộc tính dõi theo điểm dữ liệu biểu đồ cho sổ làm việc hiện tại)

Các thuộc tính theo điểm dữ liệu biểu đồ cho sổ làm việc hiện tại    Chọn tùy chọn này để đặt các nhãn định dạng và dữ liệu dõi theo các điểm dữ liệu khi chúng di chuyển hoặc thay đổi, đối với sổ làm việc được hiển thị ở thiết đặt trước đó, Sổ làm việc hiện tại.

Hiển thị

Hiển thị số lượng Sổ làm việc Gần đây này     Danh sách các sổ làm việc sử dụng gần đây được hiển thị bên dưới Gần đây trong dạng xem Backstage, cho phép bạn mở lại các sổ làm việc này một cách nhanh chóng. Nhập số lượng sổ làm việc bạn muốn hiển thị trong hộp Hiện số lượng Sổ làm việc Gần đây này. Nhập hoặc chọn một số dương từ 0 đến 50.

Truy nhập nhanh vào số lượng Sổ làm việc Gần đây này    Khi được chọn, danh sách các tệp sẽ được hiển thị ở cuối tab Tệp, bên dưới Tùy chọn. Đặt số lượng tệp cần hiển thị bằng cách thay đổi số sang phải.

Hiển thị số lượng Thư mục Gần đây chưa ghim này    Danh sách các thư mục đã truy nhập gần đây được hiển thị bên dưới Gần đây trong dạng xem Backstage, cho phép bạn mở lại các thư mục này một cách nhanh chóng. Nhập số lượng sổ làm việc bạn muốn hiển thị trong hộp Hiển thị số lượng Thư mục Gần đây chưa ghim này. Nhập hoặc chọn một số dương từ 0 đến 50.

Đơn vị thước     Cho phép bạn chọn đơn vị bạn muốn hiển thị trên thước dạng xem Bố trí.

Hiển thị thanh công thức     Hiển thị thanh công thức. Thanh công thức sẽ xuất hiện ở đầu trang tính.

Hiển thị Mốc Màn hình hàm     Hiển thị mô tả ngắn gọn về các hàm bạn chọn trong danh sách hàm được hiển thị khi bật tự động hoàn tất công thức.

Đối với các ô có chú thích, hiển thị     Chọn một trong các tùy chọn sau đây để xác định cách hiển thị ghi chú và chú thích trên trang tính.

 • Không có chú thích hoặc chỉ báo     Nếu bạn có ô chứa ghi chú hoặc chú thích, cài đặt này sẽ ẩn chỉ báo nhỏ ở góc trên bên phải của các ô. 

 • Chỉ có chỉ báo và chú thích khi di chuột qua     Nếu bạn có ô chứa ghi chú hoặc chú thích, cài đặt này sẽ hiển thị chỉ báo nhỏ ở góc trên bên phải của các ô. Cài đặt này cũng cho phép bạn hiển thị ghi chú hoặc chú thích bằng cách di chuột qua các ô. 

 • Chú thích và chỉ báo     Nếu bạn có ô chứa ghi chú hoặc chú thích, cài đặt này sẽ hiển thị chỉ báo nhỏ ở góc trên bên phải của các ô. Nếu một ô có chứa ghi chú, thì Excel sẽ hiển thị ghi chú. Nếu ô có chứa chú thích, chú thích sẽ vẫn bị ẩn cho đến khi bạn di chuột qua ô.

Hướng mặc định sẽ chọn hướng dòng cho bức vẽ sổ làm việc. Bạn phải mở lại bất kỳ sổ làm việc hiện có nào để thay đổi này có hiệu lực.

 • Phải-qua-trái đặt ô A1 ở trên cùng bên phải của dạng xem, với tab trang tính được căn chỉnh sang bên phải của cửa sổ. Điều khiển dành riêng cho ô sẽ xuất hiện ở phía bên trái của ô.

 • Từ trái sang phải sẽ đặt ô A1 ở góc trên bên trái của dạng xem, với các tab trang tính được căn chỉnh sang bên trái cửa sổ. Các điều khiển dành riêng cho ô sẽ xuất hiện ở phía bên phải của ô.

Các tùy chọn hiển thị cho sổ làm việc này

Các tùy chọn hiển thị cho sổ làm việc này     Chọn sổ làm việc trong hộp danh sách bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Hiển thị thanh cuộn ngang     Hiển thị thanh cuộn ngang ở cuối trang tính.

Hiển thị thanh cuộn đứng     Hiển thị thanh cuộn đứng ở bên phải trang tính (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ từ trái sang phải) hoặc ở phía bên trái (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ từ phải sang trái).

Hiển thị tab trang tính     Hiển thị các tab trang tính để bạn có thể di chuyển giữa các trang tính và chọn từng trang tính. Các tab trang tính xuất hiện ở cuối cửa sổ trang tính.

Nhóm ngày trong menu Tự Lọc     Thay đổi nhóm ngày tháng theo cấu trúc phân cấp thành một danh sách ngày tháng không theo cấu trúc phân cấp trong danh sách ngày ở dưới cùng của menu Tự Lọc trong bộ lọc ngày. Ví dụ, bạn có thể lọc các năm có hai chữ số bằng cách chọn thủ công hai chữ số năm từ danh sách không có cấu trúc phân cấp.

Đối với đối tượng, hiển thị     Chọn một trong các tùy chọn sau đây để hiển thị hoặc ẩn đối tượng đồ họa trong sổ làm việc.

 • Tất cả     Hiển thị tất cả các đối tượng đồ họa, nút, hộp văn bản, đối tượng vẽ và ảnh.

 • Không có gì (ẩn đối tượng)     Ẩn tất cả các đối tượng đồ họa, nút, hộp văn bản, đối tượng vẽ và ảnh. Các đối tượng ẩn không được in.

Các tùy chọn hiển thị cho trang tính này

Các tùy chọn hiển thị cho trang tính này    Chọn trang tính trong hộp danh sách bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Hiển thị tiêu đề hàng và cột     Hiển thị số hàng ở bên trái (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ viết từ trái sang phải) hoặc ở bên phải (khi bạn đang sử dụng chế độ ngôn ngữ viết từ phải sang trái) của trang tính và chữ cái cột ở đầu trang tính.

Hiện công thức trong ô thay vì kết quả tính toán của chúng     Hiển thị công thức trong ô thay vì các giá trị mà công thức tạo ra.

Hiển thị ngắt trang     Hiển thị các ngắt trang đã được thiết lập tự động bằng cách Excel.

Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không     Hiển thị số 0 (không) trong các ô có chứa giá trị bằng không.

Hiển thị ký hiệu đại cương nếu áp dụng đại cương     Hiển thị ký hiệu đại cương. Ký hiệu đại cương không được hiển thị trừ khi trang tính có chứa viền ngoài.

Hiển thị đường lưới     Hiển thị đường lưới ô. Để in đường lưới, hãy đảm bảo đã chọn hộp kiểm In bên dưới Đường lưới trong nhóm Tùy chọn Trang tính trên tab Bố trí Trang.

 • Màu đường lưới     Đặt màu cho đường lưới. Nếu bạn bấm vào Tựđộng, màu đường lưới sẽ dựa trên màu văn bản được xác định Windows Panel Điều khiển.

Công thức

Bật tính toán đa phân luồng     Được chọn theo mặc định, tùy chọn này cho phép tính toán nhanh bằng nhiều bộ xử lý. Vui lòng lưu ý Excel hỗ trợ sử dụng tối đa 64 lõi bộ xử lý.

Số chuỗi tính toán     Cho phép bạn xác định số lượng các bộ xử lý được dùng cho tính toán.

 • Dùng tất cả bộ xử lý trên máy tính này     Được chọn theo mặc định, tùy chọn này sử dụng tất cả các bộ xử lý sẵn dùng trên máy tính của bạn.

 • Thủ công     Cho phép bạn chỉ định số lượng bộ xử lý mà bạn muốn dùng. Trong hộp Thủ công, nhập một số dương từ 1 đến 1024.

Khi tính toán sổ làm việc này

Khi tính toán sổ làm việc này    Chọn sổ làm việc trong hộp danh sách bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Cập nhật nối kết đến các tài liệu khác     Tính toán và cập nhật các công thức bao gồm tham chiếu đến các ứng dụng khác.

Đặt độ chính xác như được hiển thị     Vĩnh viễn thay đổi giá trị được lưu trữ trong các ô có độ chính xác hoàn toàn (15 chữ số) sang định dạng bất kỳ được hiển thị, bao gồm cả chữ số thập phân.

Sử dụng hệ thống ngày theo năm 1904     Thay đổi ngày bắt đầu mà từ đó tất cả các ngày được tính từ 01/01/1900 đến 02/01/1904.

Lưu giá trị nối kết ngoài     Lưu các bản sao của giá trị chứa trong tài liệu bên ngoài được nối kết đến một trang Excel tính. Nếu một trang tính có nối kết đến những phạm vi lớn trên tài liệu bên ngoài đòi hỏi một dung lượng đĩa lớn bất thường hoặc mất nhiều thời gian để mở, thì việc xóa hộp kiểm Lưu giá trị nối kết ngoài có thể giảm dung lượng đĩa và thời gian cần thiết để mở trang tính.

Nội dung chung

Bỏ qua các ứng dụng khác có sử dụng Exchange dữ liệu động (DDE)     Ngăn việc trao đổi dữ liệu với các ứng dụng khác có sử dụng dữ liệu Exchange động (DDE).

Yêu cầu cập nhật các nối kết tự động     Hiển thị thông báo cho phép bạn xác nhận trước khi các mục được nối kết được cập nhật.

Hiển thị lỗi giao diện người dùng phần bổ trợ     Hiển thị lỗi trong giao diện người dùng của các phần bổ trợ mà bạn cài đặt và sử dụng.

Co mở rộng nội dung cho kích cỡ giấy A4 hoặc 8,5 x 11"     Đối với một số quốc gia hoặc khu vực, kích cỡ giấy tiêu chuẩn là Thư; đối với các trường khác, kích cỡ chuẩn là A4. Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn Excel tự động điều chỉnh các tài liệu được định dạng theo kích cỡ giấy chuẩn của quốc gia hoặc khu vực khác (ví dụ: A4) để các tài liệu được in chính xác trên kích cỡ giấy chuẩn cho quốc gia hoặc khu vực của bạn (ví dụ, Thư). Tùy chọn này chỉ ảnh hưởng đến bản in. Điều này không ảnh hưởng đến định dạng trong tài liệu của bạn.

Khi khởi động, mở tất cả các tệp trong     Khi khởi động, Excel sẽ tự động mở các tệp từ thư mục mà bạn nhập vào hộp văn bản này. Nhập đường dẫn đầy đủ đến thư mục trong hộp văn bản để cho biết vị trí của tệp.

Tùy chọn Web      Đặt tùy chọn về Excel dữ liệu góc nhìn và phản hồi khi xem dữ liệu trong trình duyệt Web.

Khả năng tương thích Lotus

Microsoft Office Excel phím menu     Đặt khóa bạn có thể sử dụng để truy nhập các lệnh trên Dải băng, một cấu phần của dải Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

Phím dẫn hướng chuyển tiếp     Kích hoạt một tập hợp khóa thay thế cho dẫn hướng trang tính, mục nhập công thức, mục nhập nhãn và các hành động khác.

Khả năng tương thích Lotus Cài đặt cho

Khả năng tương thích Lotus Cài đặt cho     Chọn trang tính trong hộp danh sách bị ảnh hưởng bởi các tùy chọn sau đây.

Đánh giá công thức chuyển tiếp     Mở và đánh giá tệp Lotus 1-2-3 mà không làm mất hoặc thay đổi thông tin. Khi chọn tùy chọn này, Excel định trị các chuỗi văn bản là 0 (không), biểu thức Boolean là 0 hoặc 1 và các tiêu chí cơ sở dữ liệu theo các quy tắc được sử dụng trong Lotus 1-2-3.

Mục nhập công thức chuyển tiếp     Chuyển đổi các công thức đã nhập trong Lotus 1-2-3 phát hành cú pháp 2.2 thành cú pháp Excel và làm cho các tên được xác định trong Excel hoạt động giống như các tên được xác định trong Lotus 1-2-3.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×