Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hộp thoại tùy chọn Trang Web để điều khiển các tính năng và thiết đặt khác nhau cho các trang Web mà bạn lưu từ hoặc nhập vào Microsoft Office Excel.

Tab Chung

Lưu mọi dữ liệu ẩn bổ sung cần thiết để duy trì công thức      Chọn hộp kiểm này để giữ dữ liệu công thức không được tham chiếu bên ngoài sẽ không được phát hành trong dải ô đã chọn, giúp tăng kích cỡ tệp. Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để không giữ dữ liệu được tham chiếu bên ngoài, thay thế công thức bằng các giá trị được tính toán và giảm kích cỡ của tệp.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ áp dụng cho các trang Web tương tác sử Office Web Components, đang bị ngừng sử dụng trong Microsoft Office Excel 2007.

Tải ảnh từ các trang Web không được tạo trong Excel     Chọn hộp kiểm này để tải ảnh đã tạo trong các chương trình khác. Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để bỏ qua ảnh đã được tạo trong các chương trình khác.

Tab Trình duyệt

Mục Trình duyệt Đích

Những người xem Trang Web này sẽ sử dụng     Chọn phiên bản trình duyệt cũ nhất mà bạn đang hướng tới để hiển thị. Mặc định là Internet Explorer 4.0.

Phần Tùy chọn

Cho phép PNG dưới dạng định dạng đồ họa     Chọn hộp kiểm này để bật định dạng đồ họa Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (PNG). Bỏ chọn hộp kiểm này để tắt định dạng đồ họa PNG. Đây là tùy chọn mặc định.

Dựa vào CSS     Chọn hộp kiểm này để sử dụng biểu định kiểu xếp tầng (CSS). Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để không sử dụng biểu định kiểu xếp tầng (CSS) vì trình duyệt đích của bạn không hỗ trợ chúng.

Dựa vào VML để hiển thị đồ họa trong trình duyệt     Chọn hộp kiểm này để sử dụng Ngôn ngữ Đánh dấu Véc-tơ (VML) để hiển thị đồ họa trong trình duyệt của bạn, điều này có thể tăng tốc độ tải xuống trang Web. Bỏ chọn hộp kiểm này để không dùng VML, vì trình duyệt mục tiêu của bạn không hỗ trợ VML. Đây là tùy chọn mặc định.

Lưu các trang Web mới dưới dạng Trang Web Tệp Đơn    Chọn hộp kiểm này để lưu các tệp dưới dạng Trang Web Tệp Đơn (.mht, .mhtml) với nội dung từ các tệp hỗ trợ — chẳng hạn như dấu đầu dòng, họa tiết nền và đồ họa được nhúng vào trang Web. Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để lưu dưới dạng trang Web với các tệp hỗ trợ. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đã thêm lệnh Lưu Dưới dạng Trang Web vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Tab Tệp

Phần Tên tệp và vị trí

Sắp xếp các tệp hỗ trợ trong một thư mục     Chọn hộp kiểm này để lưu trữ tất cả các tệp hỗ trợ — chẳng hạn như dấu đầu dòng, họa tiết nền và đồ họa — trong một thư mục con riêng biệt. Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để lưu các tệp hỗ trợ trong cùng một thư mục với trang Web.

Sử dụng tên tệp dài bất cứ khi nào có thể     Chọn hộp kiểm này để dùng tên tệp dài (tên tệp có khoảng trắng hoặc hơn tám ký tự) vì chúng được hỗ trợ trên máy chủ Web. Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để dùng tên tệp ngắn (ký hiệu 8.3) vì tên dài không được hỗ trợ trên máy chủ Web.

Cập nhật liên kết khi lưu     Chọn hộp kiểm này để không di chuyển hoặc sao chép các tệp hỗ trợ khi bạn di chuyển hoặc sao chép trang Web mà thay vào đó, để cập nhật địa chỉ cho các liên kết tương đối trên trang Web. Bạn phải lưu trang Web đã di chuyển hoặc sao chép để quá trình cập nhật diễn ra. Bỏ chọn hộp kiểm này để di chuyển hoặc sao chép tệp hỗ trợ khi bạn di chuyển hoặc sao chép trang Web. Đây là tùy chọn mặc định.

Phần Trình soạn thảo mặc định

Kiểm tra xem Office có phải là trình soạn thảo mặc định cho các trang Web được tạo trong Office     Chọn hộp kiểm này để kiểm tra xem một chương Microsoft Office đã được đăng ký là trình soạn thảo mặc định cho trang Web hay chưa. Nếu một chương trình khác được đăng ký là trình soạn thảo mặc định, Office sẽ hiển thị một thông báo hỏi liệu bạn có muốn khôi phục một chương trình Office làm trình soạn thảo mặc định khi bạn lưu trang Web hay không. Đây là tùy chọn mặc định. Bỏ chọn hộp kiểm này để không hiển thị thông báo này.

Tab Ảnh

Màn hình đích     Trong hộp Kích cỡ màn hình, chọn kích cỡ màn hình. Trong hộp Điểm ảnh trên mỗi inch, chọn kích cỡ điểm ảnh.

Đồ họa và văn bản có thể ngắt dòng theo cách khác nhau, tùy thuộc vào độ phân giải video (kích cỡ của các thành phần màn hình tương ứng với kích cỡ màn hình). Kích cỡ màn hình bạn chỉ định có thể ảnh hưởng đến kích cỡ và bố trí của hình ảnh trong sổ làm việc, bao gồm nền trang chuyển màu. Kích cỡ điểm ảnh ảnh hưởng đến kích cỡ đồ họa tương ứng với kích cỡ văn bản trên màn hình.

Tab Mã hóa

Tải lại tài liệu hiện tại dưới dạng     Chọn ngôn ngữ mà bạn cho rằng trang đã được mã hóa. Cài đặt này cũng được sử dụng khi tải các trang tiếp theo nếu không xác định được mã hóa ngôn ngữ.

Khi bạn mở một trang Web, bạn Office Excel tìm cách xác định mã hóa được dùng cho trang đó. Nếu Excel hiển thị sai ký tự khi bạn mở trang trong trình duyệt Web, bạn có thể chọn mã hóa mà trang Web sẽ sử dụng. Hãy thử mỗi mã hóa cho đến khi bạn có thể đọc văn bản.

Lưu tài liệu này dưới dạng     Chọn mã hóa bạn muốn lưu trang Web.

Luôn lưu các trang Web ở mã hóa mặc định     Chọn hộp kiểm này để sử dụng mã hóa mặc định trên máy tính của bạn, rồi làm cho hộp Lưu tài liệu này dưới dạng không sẵn dùng. Bỏ chọn hộp kiểm này để bật hộp Lưu tài liệu này dưới dạng và sử dụng mã hóa đã xác định. Cài đặt này rất hữu ích nếu bạn sử dụng lại các trang từ các nguồn khác và bạn muốn lưu trữ mọi trang trong một mã hóa. Đây là tùy chọn mặc định.

Tab Phông

Bộ ký tự    Chọn bộ ký tự mà trang Web sẽ sử dụng.

Phông chữ và Kích cỡ theo tỷ lệ     Chọn phông chữ và kích cỡ cho văn bản thường. Mặc định là Arial, 10.

Phông và Kích cỡ có độ rộng cố định     Chọn phông chữ và kích cỡ cho văn bản đơn sắc. Mặc định là Courier New, 10.

Nếu áp dụng sai phông chữ cho trang Web hoặc tệp văn bản thuần khi bạn nhập trang Web vào Excel, bạn có thể chọn bộ ký tự mà bạn cho rằng trang đã được mã hóa. Sau đó, bạn có thể chọn từ danh sách phông chữ phụ thuộc vào bộ ký tự mà bạn đã chọn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×