Một số thông tin trong hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tên hoặc tiêu đề của bạn, có thể được thu thập từ các hệ thống khác mà điều khiển tài nguyên của bạn hoặc bộ phận nhân sự. Nếu bạn muốn cập nhật các chi tiết này, hãy liên hệ với bộ phận liên quan hoặc người quản trị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tôi nên liên hệ với ai nếu tôi cần thay đổi thông tin của tôi trong Microsoft 365?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×