Trả về phân bố t Student phía bên trái. Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Dùng hàm này để thay cho bảng các giá trị tới hạn của phân bố t.

Cú pháp

T.DIST(x,deg_freedom, cumulative)

Cú pháp của hàm T.DIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị số dùng để đánh giá phân bố

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Là một số nguyên cho biết số bậc tự do.

  • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu cumulative là TRUE, hàm T.DIST trả về hàm phân bố tích lũy; nếu là FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm T.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu deg_freedom < hàm 1, T.DIST trả về giá trị lỗi. Deg_freedom tối thiểu phải bằng 1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=T.DIST(60,1,TRUE)

Phân bố t Student phía bên trái cho 60, được trả về dưới dạng hàm phân bố lũy tích, với 1 bậc tự do.

0,99469533

=T.DIST(8,3,FALSE)

Phân bố t Student phía bên trái cho 8, được trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất, với 3 bậc tự do.

0,00073691

Đầu Trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×