Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về nghịch đảo hai phía của phân bố t Student.

Cú pháp

T.INV.2T(probability,deg_freedom)

Cú pháp của hàm T.INV.2T có các đối số như sau:

  • Probability     Bắt buộc. Xác xuất kết hợp với giá trị t của phân bố t Student.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do biểu thị đặc điểm của phân bố.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm T.INV.2T trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu probability <= 0 hoặc probability > 1, hàm T.INV.2T trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó sẽ được cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom < 1, hàm T.INV.2T trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm T.INV.2T trả về giá trị t, sao cho P(|X| > t) = probability với X là một biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố t và P(|X| > t) = P(X < -t or X > t).

  • Có thể trả về giá trị t một phía bằng cách thay thế probability bằng 2*probability. Với xác xuất là 0,05 và bậc tự do là 10, giá trị hai phía được tính bằng hàm T.INV.2T(0,05,10) sẽ trả về 2,28139. Giá trị một phía có cùng xác suất và bậc tự do có thể được tính bằng hàm T.INV.2T(2*0,05,10), trả về 1,812462.

    Với một giá trị xác suất được cho, hàm T.INV.2T sẽ tìm kiếm giá trị x sao cho T.DIST.2T(x, deg_freedom, 2) = probability. Như vậy, độ chính xác của hàm T.INV.2T phụ thuộc vào độ chính xác của hàm T.DIST.2T.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,546449

Xác xuất kết hợp với phân bố t Student hai phía

60

Bậc tự do

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=T.INV.2T(A2,A3)

Giá trị t của phân bố t Student cho các số hạng ở trên (0,606533076)

0,606533

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×