Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student. Dùng hàm T.TEST để xác định xem hai mẫu thử có xuất phát từ cùng hai tập hợp gốc có cùng giá trị trung bình hay không.

Cú pháp

T.TEST(array1,array2,tails,type)

Cú pháp của hàm T.TEST có các đối số như sau:

  • Array1     Bắt buộc. Tập dữ liệu thứ nhất.

  • Array2     Bắt buộc. Tập dữ liệu thứ hai.

  • Tails     Bắt buộc. Xác định số đuôi của phân phối. Nếu đuôi = 1, T.TEST sử dụng phân phối một phía. Nếu đuôi = 2, T.TEST sử dụng phân phối hai phía.

  • Type     Bắt buộc. Loại Phép thử t cần thực hiện.

Tham số

Nếu kiểu phép thử bằng

Phép thử này được thực hiện

1

Từng cặp

2

Hai mẫu thử cùng phương sai (phương sai có điều kiện không đổi)

3

Hai mẫu thử khác phương sai (phương sai có điều kiện thay đổi)

Chú thích

  • Nếu mảng 1 và mảng 2 có số của các điểm dữ liệu khác nhau và kiểu = 1 (từng cặp), T.TEST sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Các đối số kiểu và đuôi sẽ được cắt bớt để trở thành số nguyên.

  • Nếu đuôi hoặc kiểu không phải là số, T.TEST sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu đuôi là giá trị khác 1 hoặc 2, T.TEST sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • T.TEST dùng dữ liệu trong mảng 1 và mảng 2 để tính toán thống kê t không âm. Nếu đuôi =1, T.TEST trả về xác suất có giá trị cao hơn trong thống kê t dựa vào giả thuyết là mảng 1 và mảng 2 là các mẫu thử từ các tập hợp có cùng giá trị trung bình. Giá trị được T.TEST trả về khi đuôi = 2 là gấp đôi giá trị được trả về khi đuôi = 1 và tương ứng với xác suất có giá trị tuyệt đối cao hơn trong phân phối t dựa trên giả thuyết “có cùng giá trị trung bình tập hợp".

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu 1

Dữ liệu 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

=T.TEST(A2:A10,B2:B10,2,1)

Xác suất gắn với kiểm tra t Student theo cặp, với phân bố hai phía.

0,196016

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×