Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về các Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student, trong đó giá trị số (x) là giá trị tính toán của t và được dùng để tính các Điểm Phần trăm. Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t.

Cú pháp

Hàm TDIST (xdegrees_freedom,tails)

X    là giá trị số để đánh giá phân bố.

Degrees_freedom    là số nguyên biểu thị số bậc tự do.

Đuôi    xác định số lượng phân phối tails để trả về. Nếu tails = 1, hàm TDIST trả về phân bố một phía. Nếu tails = 2, hàm TDIST trả về phân bố hai phía.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số là số, hàm TDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom < 1, hàm TDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Các đối số degrees_freedom và tails được cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu tails là bất kỳ giá trị nào khác 1 hoặc 2, hàm TDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Hàm TDIST được tính như TDIST = p (x < abs(X)), trong đó X là biến ngẫu nhiên sau phân bố t.

Ví dụ

X

Độ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1,96

60

=TDIST([X],[Degrees],2)

Phân bố hai phía (0.054644927 hay 5,46 phần trăm)

1,96

60

=TDIST([X],[Degrees],1)

Phân bố một phía (0.027322463 hay 2,73 phần trăm)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×