Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Phần bổ trợ cung cấp các lệnh và tính năng tùy chọn cho người Microsoft Excel. Theo mặc định, các phần bổ trợ không sẵn dùng ngay lập tức trong Excel, vì vậy trước hết bạn phải cài đặt và (trong một số trường hợp) kích hoạt những phần bổ trợ này để bạn có thể sử dụng.

Bạn đang tìm kiếm thông tin về Office bổ trợ dựa trên HTML, CSS và JS? Nếu bạn đã sử dụng, hãy xem mục Tải Office Bổ trợ để biết Excel.

Một số bổ trợ được dựng sẵn trong Excel, chẳng hạn như Bộ giải và Analysis ToolPak. Các phần bổ trợ khác sẵn có từ Trung tâm Tải xuống và trước tiên phải tải xuống và cài đặt. Cuối cùng, có các phần bổ trợ được tạo bởi bên thứ ba, chẳng hạn như lập trình viên trong tổ chức của bạn hoặc nhà cung cấp giải pháp phần mềm. Đây có thể là phần bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM), Visual Basic for Applications bổ trợ (VBA) và phần bổ trợ DLL. Những phần bổ trợ này cũng phải được cài đặt để sử dụng.

Có thể phân loại hầu hết các phần bổ trợ thành ba loại khác nhau:

 • Excel bổ trợ    Những bổ trợ này thường Excel bổ trợ Excel (.xlam), Excel bổ trợ 97-2003 (.xla) hoặc tệp bổ trợ DLL (.xll) hoặc là những bổ trợ tự động hóa. Một Excel bổ trợ khác, chẳng hạn như Bộ giải và ToolPak Phân tích, có thể sẵn dùng sau khi bạn cài Excel hoặc Microsoft Office. Thông thường, bạn chỉ cần kích hoạt những phần bổ trợ này để sử dụng chúng.

 • Phần bổ trợ có thể tải xuống    Phần bổ trợ bổ sung cho chương Excel thể được tải xuống và cài đặt từ Tải xuống tại Office.com.

 • Phần bổ trợ tùy chỉnh    Các nhà phát triển và nhà cung cấp giải pháp thường thiết kế phần bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM) tùy chỉnh, phần bổ trợ tự động hóa, bổ trợ VBA và bổ trợ XLL. Bạn phải cài đặt các ứng dụng này để sử dụng.

Sau khi bạn đã cài đặt hoặc kích hoạt một phần bổ trợ, phần bổ trợ và các lệnh của phần bổ trợ đó có thể sẵn dùng ở một trong các vị trí sau:

 • Tab Dữ liệu. Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt bổ trợ ToolPak Phân tích và Bộ giải, các lệnh Phân tích Dữ liệu và Bộ giải sẽ sẵn dùng trong nhóm Phân tích.

  Nút Phân tích Dữ liệu trong nhóm Phân tích Dữ liệu

 • Tab Công thức. Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt Công cụ Tiền tệ Euro, các lệnh Chuyển đổi Euro và Định dạng Euro được hiển thị trong nhóm Giải pháp.

  Chuyển đổi Euro và Định dạng Euro

 • Tab Bổ trợ. Các phần bổ trợ khác có thể được thêm vào tab Phần bổ trợ. Tab này sẽ được thêm vào dải băng khi bạn cài đặt và kích hoạt phần bổ trợ đầu tiên được hiển thị trong tab Phần bổ trợ. Nếu không thấy tab Phần bổ trợ, bạn nên thoát ra, rồi khởi động lại Excel.

Các phần bổ trợ khác, chẳng hạn như tab Bắt đầu, sẵn dùng ở những nơi khác trong Excel, chẳng hạn như một tab trên dải băng, hoặc thông qua macro hoặc menu tùy chỉnh.

Quan trọng: Nếu bạn là nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng quy trình này để cài đặt hoặc loại bỏ chương trình tự động hóa trước khi thiết kế chương trình cài đặt và loại bỏ cho bổ trợ của mình.

Để kích hoạt phần Excel bổ trợ    

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Bổ trợ sẽ xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm bên cạnh phần bổ trợ bạn muốn kích hoạt, rồi bấm OK.

Nếu bạn không tìm thấy phần bổ trợ mình muốn kích hoạt trong hộp Phần bổ trợ sẵn dùng, có thể bạn cần cài đặt phần bổ trợ đó.

Cách cài đặt Excel bổ trợ    

 • Để cài đặt phần bổ trợ thường được cài đặt với Excel, chẳng hạn như Bộ giải hoặc Analysis ToolPak, hãy chạy chương trình thiết lập cho Excel hoặc Microsoft Office, rồi chọn tùy chọn Thay đổi để cài đặt phần bổ trợ. Sau khi bạn khởi Excel lại, bổ trợ sẽ xuất hiện trong hộp Bổ trợ sẵn dùng.

 • Một Excel bổ trợ này nằm trên máy tính của bạn và có thể được cài đặt hoặc kích hoạt bằng cách bấm Duyệt (trong hộp thoại Bổ trợ) để định vị bổ trợ rồi bấm OK.

 • Một Excel bổ trợ yêu cầu chạy gói cài đặt. Bạn có thể cần phải tải xuống hoặc sao chép gói cài đặt vào máy tính của mình (gói cài đặt thường là một tệp có phần mở rộng .msi tên tệp) và sau đó chạy nó.

 • Bạn có thể tải xuống và cài đặt các phần bổ trợ khác không sẵn dùng trên máy tính của mình thông qua trình duyệt Web từ Tải xuống hoặc từ các site khác trên Internet hoặc máy chủ trong tổ chức của bạn. Làm theo các hướng dẫn thiết lập để tải xuống khi cần.

Cách hủy kích hoạt Excel bổ trợ    

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh phần bổ trợ bạn muốn hủy kích hoạt, rồi bấm OK.

  Trong nhiều trường hợp, khi bạn hủy kích hoạt một phần bổ trợ, phần bổ trợ đó sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm trên dải băng. Trong các trường hợp khác, để loại bỏ phần bổ trợ khỏi dải băng, có thể bạn cần khởi động lại Excel.

  Ghi chú    Việc hủy kích hoạt phần bổ trợ sẽ không loại bỏ phần bổ trợ đó khỏi máy tính của bạn. Để loại bỏ phần bổ trợ khỏi máy tính của bạn, bạn phải gỡ cài đặt phần bổ trợ đó.

Cách loại bỏ Excel bổ trợ    

Quan trọng: Nếu ban đầu bạn đã cài Excel bổ trợ từ một máy chủ tệp mạng hoặc từ một thư mục dùng chung, bạn có thể cần phải loại bỏ phần bổ trợ khỏi vị trí đó. Nếu bạn đã cài đặt phần bổ trợ Excel từ CD và ánh xạ ổ đĩa CD của mình tới ổ đĩa mới sau khi cài đặt phần bổ trợ, bạn cần cài đặt lại phần bổ trợ từ CD. Nếu bạn đang chạy bất kỳ phần bổ trợ Excel nào từ CD, bạn phải gỡ cài đặt phần bổ trợ Excel, rồi cài đặt lại chúng từ CD.

 1. Bấm vào tab Tệp, rồi bấmThoát.

 2. Trong Panel Điều khiển, bấm vào Chương trình và Tính năng (Windows 7 và Windows Vista) hoặc Thêm/Loại bỏ Chương trình (Windows XP).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã cài Excel như một phần của Microsoft Office, hãy bấm Microsoft Office danh sách các chương trình đã cài đặt, rồi bấm nút Thay đổi.

  • Nếu bạn đã Excel cài đặt riêng lẻ, hãy bấm vào tên chương trình của bạn trong danh sách các chương trình đã cài đặt, rồi bấm nút Thay đổi.

  • Nếu bạn đã cài đặt bổ trợ từ Trung tâm Tải xuống, hãy bấm vào tên chương trình của bạn trong danh sách các chương trình đã cài đặt, rồi bấm nút Gỡ cài đặt.

 4. Làm theo các hướng dẫn trong chương trình cài đặt.

Quan trọng: Nếu bạn là nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng quy trình này để cài đặt hoặc loại bỏ chương trình tự động hóa trước khi thiết kế chương trình cài đặt và loại bỏ cho bổ trợ của mình. Nếu bạn không phải là nhà phát triển, bạn không cần phải sử dụng quy trình này. Liên hệ với người quản trị hệ thống đã cung cấp phần bổ trợ nếu bạn muốn có hướng dẫn cài đặt và loại bỏ.

Thêm bổ trợ COM

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ COM, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Phần bổ trợ COM xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm bên cạnh phần bổ trợ bạn muốn cài đặt, rồi bấm OK.

  Mẹo    Nếu phần bổ trợ bạn muốn sử dụng không được liệt kê trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy bấm Thêm ,rồi định vị bổ trợ đó.

Loại bỏ phần bổ trợ COM

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ COM, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Phần bổ trợ COM xuất hiện.

 3. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh bổ trợ bạn muốn loại bỏ, rồi bấm OK.

  Ghi chú    Điều này sẽ loại bỏ phần bổ trợ khỏi bộ nhớ nhưng vẫn giữ tên của phần bổ trợ đó trong danh sách các phần bổ trợ sẵn dùng. Tính năng này sẽ không xóa phần bổ trợ khỏi máy tính của bạn.

 4. Để loại bỏ phần bổ trợ COM khỏi danh sách các phần bổ trợ sẵn dùng và để xóa phần bổ trợ khỏi máy tính của bạn, hãy bấm vào tên của phần bổ trợ đó trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, rồi bấm Loại bỏ.

Lưu ý: Nếu bạn là nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng quy trình này để cài đặt hoặc loại bỏ chương trình tự động hóa trước khi thiết kế chương trình cài đặt và loại bỏ cho bổ trợ của mình. Nếu bạn không phải là nhà phát triển, bạn không cần phải sử dụng quy trình này. Liên hệ với người quản trị hệ thống đã cung cấp phần bổ trợ nếu bạn muốn có hướng dẫn cài đặt và loại bỏ.

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Bổ trợ.

 2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  Hộp thoại Bổ trợ sẽ xuất hiện.

 3. Để cài đặt phần bổ trợ tự động hóa, trong hộp Sẵn có máy chủ Tự động, bấm vào Tự động,rồi bấm vào phần bổ trợ bạn muốn.

  Mẹo    Nếu phần bổ trợ bạn muốn không có trong danh sách, hãy bấm Duyệt ,định vị phần bổ trợ rồi bấm OK.

 4. Để loại bỏ bổ trợ tự động, bạn phải loại bỏ bổ trợ đó khỏi sổ đăng ký. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để biết chi tiết.

Một số bổ trợ được dựng sẵn trong Excel, chẳng hạn như Bộ giải và Analysis ToolPak. Các phần bổ trợ khác sẵn có từ Trung tâm Tải xuống và trước tiên phải tải xuống và cài đặt. Cuối cùng, có các phần bổ trợ được tạo bởi bên thứ ba, chẳng hạn như lập trình viên trong tổ chức của bạn hoặc nhà cung cấp giải pháp phần mềm. Đây có thể là phần bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM), Visual Basic for Applications bổ trợ (VBA) và phần bổ trợ DLL. Những phần bổ trợ này cũng phải được cài đặt để sử dụng.

Có thể phân loại hầu hết các phần bổ trợ thành ba loại khác nhau:

 • Excel bổ trợ    Những bổ trợ này thường Excel bổ trợ Excel (.xlam), Excel bổ trợ 97-2003 (.xla) hoặc tệp bổ trợ DLL (.xll) hoặc là những bổ trợ tự động hóa. Một Excel bổ trợ khác, chẳng hạn như Bộ giải và ToolPak Phân tích, có thể sẵn dùng sau khi bạn cài Excel hoặc Microsoft Office. Thông thường, bạn chỉ cần kích hoạt những phần bổ trợ này để sử dụng chúng.

 • Phần bổ trợ có thể tải xuống    Phần bổ trợ bổ sung cho chương Excel thể được tải xuống và cài đặt từ Tải xuống tại Office.com.

 • Phần bổ trợ tùy chỉnh    Các nhà phát triển và nhà cung cấp giải pháp thường thiết kế phần bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM) tùy chỉnh, phần bổ trợ tự động hóa, bổ trợ VBA và bổ trợ XLL. Bạn phải cài đặt các ứng dụng này để sử dụng.

Sau khi bạn đã cài đặt hoặc kích hoạt một phần bổ trợ, phần bổ trợ và các lệnh của phần bổ trợ đó có thể sẵn dùng ở một trong các vị trí sau:

 • Tab Dữ liệu. Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt bổ trợ ToolPak Phân tích và Bộ giải, các lệnh Phân tích Dữ liệu và Bộ giải sẽ sẵn dùng trong tab Dữ liệu trên ribbon.

 • Tab Nhà. Các phần bổ trợ khác có thể được thêm vào tab Trang đầu.

Các phần bổ trợ khác, chẳng hạn như tab Bắt đầu, sẵn dùng ở những nơi khác trong Excel, chẳng hạn như một tab trên dải băng, hoặc thông qua macro hoặc menu tùy chỉnh.

Quan trọng: Nếu bạn là nhà phát triển phần mềm, bạn có thể sử dụng quy trình này để cài đặt hoặc loại bỏ chương trình tự động hóa trước khi thiết kế chương trình cài đặt và loại bỏ cho bổ trợ của mình.

Để kích hoạt phần bổ trợ cài Excel sẵn    

 1. Trên menu Công cụ, chọn Phần bổ trợ.

 2. Trong hộp Bổ trợ sẵn dùng, hãy chọn hộp kiểm cho Bổ trợ mà bạn muốn kích hoạt, rồi bấm OK.

Cách cài đặt Excel bổ trợ    

 • Một Excel bổ trợ Excel nằm trên máy tính của bạn và có thể được cài đặt hoặc kích hoạt bằng cách bấm Duyệt (trong hộp thoại Bổ trợ ở trên) để định vị bổ trợ, rồi bấm OK.

 • Một Excel bổ trợ yêu cầu chạy gói cài đặt. Bạn có thể cần phải tải xuống hoặc sao chép gói cài đặt vào máy tính của mình (gói cài đặt thường là một tệp có phần mở rộng .msi tên tệp) và sau đó chạy nó.

 • Bạn có thể tải xuống và cài đặt các phần bổ trợ khác không sẵn dùng trên máy tính của mình thông qua trình duyệt Web từ Tải xuống hoặc từ các site khác trên Internet, máy chủ trong tổ chức của bạn hoặc sử dụng tùy chọn Store tích hợp sẵn trong Excel. Làm theo các hướng dẫn thiết lập để tải xuống khi cần.

  Để cài đặt Các phần bổ trợ từ Store

  1. Bấm vào tab Chèn trong dải băng.

  2. Bấm vào nút Store.

  3. Sử dụng trường Thể loại hoặc Tìm kiếm để tìm Phần bổ trợ.

  4. Bấm Thêm để cài đặt Bổ trợ.

   Lưu ý: Bạn cần mua một số Phần bổ trợ.

Cách loại bỏ Excel bổ trợ    

 1. Bấm vào tab Chèn, rồi bấm vào Phần bổ trợ của Tôi.

 2. Trong Office trợ, bấmvào menu 3 điểm hiển thị bên cạnh Phần bổ trợ.

 3. Bấm Loại bỏ.

 4. Hãy đọc thông báo xuất hiện liên quan đến các thiết bị khác và bấm Loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×