Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản trong các ứng dụng Microsoft Office của mình. Hộp văn bản cho phép bạn thêm văn bản vào bất kỳ vị trí vào trong tệp. Ví dụ: bạn có thể tạo các trích dẫn kéo hoặc thanh bên để thu hút sự chú ý vào thông tin quan trọng. Đối với Word, xem mục Thêm, sao chép hoặc loại bỏ hộp văn bản trong Word.

Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nút Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 2. Trong trang tính, hãy bấm vào và kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

   Các tùy chọn trong nhóm Phông chữ

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành mũi tên chéo (Mũi tên bốn hướng), hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Hãy bấm vào phần nội dung của email đang mở.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

  Menu Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 3. Bấm và kéo trong phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn.

 4. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Văn bản Cơ bản trên tab Thư.

   Các tùy chọn trong nhóm Văn bản Cơ bản

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Để điều khiển cách ngắt dòng văn bản xung quanh hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí Nút Tùy chọn Bố trí, rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.

   Các tùy chọn bố trí hộp văn bản

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nút Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 2. Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

Nếu bạn không dùng chuột

 1. Hãy nhấn Alt+N để tới tab Chèn.

 2. Dùng các phím mũi tên để di chuyển tới nút Hộp Văn bản.

 3. Nhấn Ctrl+Enter để thêm hộp văn bản vào bản chiếu, sau đó nhập văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

   Các tùy chọn trong nhóm Phông chữ

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Trong dự án có biểu đồ Gantt, hãy bấm vào tab Định dạng và bấm Vẽ.

 2. Bấm vào Hộp Văn bản, rồi kéo vào biểu đồ Gantt để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

Sao chép hộp văn bản

 1. Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

 2. Nhấn Ctrl+C.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền chứ không nằm bên trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên trong hộp văn bản, nhấn Ctrl+C sẽ sao chép văn bản chứ không sao chép hộp văn bản.

 3. Hãy chọn vị trí và nhấn Ctrl+V để dán hộp văn bản.

Xóa bỏ hộp văn bản

 • Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn Delete.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền chứ không nằm bên trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên trong hộp, việc nhấn Delete sẽ xóa bỏ văn bản bên trong hộp văn bản chứ không xóa hộp.

Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nhóm Văn bản trên tab Chèn trong ruy-băng Excel 2010.

 2. Bấm vào trang tính, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

   Nhóm Phông trên tab Trang chủ trong ruy-băng Excel 2010.

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ một hộp văn bản hay viền của hình.

Đầu trang

 1. Hãy bấm vào phần nội dung của email đang mở.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

  Menu Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 3. Bấm và kéo trong phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn.

 4. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Văn bản Cơ bản trên tab Thư.

   Các tùy chọn trong nhóm Văn bản Cơ bản

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Để điều khiển cách ngắt dòng văn bản xung quanh hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí Nút Tùy chọn Bố trí, rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.

   Các tùy chọn bố trí hộp văn bản

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình.

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Nhóm Văn bản trên tab Chèn trong ruy-băng PowerPoint 2010.

 2. Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

   Nhóm Phông trên tab Trang chủ trong ruy-băng PowerPoint 2010.

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ một hộp văn bản hay viền của hình.

Đầu trang

Sao chép hộp văn bản

 1. Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào Sao chép Nút Sao chép. .

  Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn phím Sao chép sẽ sao chép văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Trang chủ.

Xóa bỏ hộp văn bản

 • Bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

  Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn XÓA sẽ xóa văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Bấm vào trang tính, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

Đầu trang

 1. Trong thư email, trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm vào Vẽ Hộp Văn bản.

  Ảnh Ribbon Outlook

 2. Bấm vào thư email này, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Định dạng Văn bản.

   Ảnh Ribbon Outlook

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

  • Bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi một hộp văn bản hay hình hoặc thêm màu tô hay hiệu ứng vào hình hoặc hộp văn bản.

  • Nếu bạn đã vẽ nhiều hộp văn bản thì bạn có thể liên kết chúng với nhau để văn bản sẽ chạy lần lượt từ hộp này sang hộp khác. Bấm vào một trong các hộp văn bản đó, rồi trên tab Định dạng trong Công cụ Hộp Văn bản, ở nhóm Văn bản, hãy bấm vào Tạo Liên kết.

   Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

 2. Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.

  Lưu ý: 

Đầu trang

Sao chép hộp văn bản

 1. Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

 2. Bấm chuột phải và chọn Sao chép từ menu.

  Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn phím Sao chép sẽ sao chép văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

 3. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn dán hộp văn bản đã sao chép, bấm chuột phải, rồi bấm vào Dán.

  Nhóm Bảng tạm trên tab Trang chủ.

Xóa bỏ hộp văn bản

 • Bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

  Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn XÓA sẽ xóa văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

 • Để xóa nhiều hộp kiểm cùng lúc, giữ CTRL, rồi bấm lần lượt vào viền của từng hộp văn bản, sau đó nhấn DELETE.

 • Để xóa một hộp văn bản nhưng lưu nội dung bên trong, chọn văn bản bên trong hộp văn bản, rồi nhấn CTRL+C để sao chép văn bản lên trên bảng tạm trước khi bạn xóa hộp văn bản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×