Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tệp này cung cấp thông tin về cấu phần sẽ được cấp phép lại cho bạn bằng Microsoft dưới phần mềm của Microsoft điều khoản cấp phép.

Microsoft cung cấp cho bạn một giấy phép sử dụng các cấu phần sau đây với ứng dụng di động trình lập kế hoạch Microsoft phải tuân theo các điều khoản của điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft dành cho ứng dụng di động của Microsoft trình lập kế hoạch sản phẩm phần mềm ("chương trình Microsoft").

 1. Phiên bản androidx.AppCompat:AppCompat 1.0.2

 2. Phiên bản androidx.multidex:multidex 2.0.1

 3. Phiên bản androidx.recyclerview:recyclerview 1.0.0

 4. Phiên bản androidx.percentlayout:percentlayout 1.0.0

 5. chú thích com.Android.support:support phiên 1.0.1

 6. Phiên bản com.Google.Android.Material:Material 1.0.0

 7. Phiên bản com.Android.Tools.Build:gradle 3.3.1

 8. Phiên bản org.jetbrains.Kotlin:Kotlin-stdlib 1.3.11

 9. Phiên bản com.Google.Dagger:Dagger 2,21

 10. biên soạn com.Google.Dagger:Dagger phiên 2,21

 11. Phiên bản com.jakewharton.Picasso:picasso2 okhttp3 downloader 1.1.0

 12. Phiên bản com.jakewharton:butterknife 10.0.0

 13. biên soạn com.jakewharton:butterknife phiên 10.0.0

 14. Phiên bản com.Microsoft.AAD:Adal 1.16.1

 15. Phiên bản com.squareup.okhttp3:logging-chặn 3.13.1

 16. Phiên bản com.squareup.Picasso:Picasso 2.5.2

 17. Phiên bản com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava 2.5.0

 18. Phiên bản com.squareup.retrofit2:Converter-gson 2.5.0

 19. Phiên bản com.squareup.retrofit2:Converter-simplexml 2.5.0

 20. Phiên bản com.squareup.retrofit2:retrofit 2.5.0

 21. cppcodec Phiên bản 61d9b044d6644293f99fb87dfadc15dcab951bd9

 22. crossguid Phiên bản fef89a4174a7bf8cd99fa9154864ce9e8e3bf989

 23. Io.reactivex.rxjava2:rxjava v2.2.6

 24. Phiên bản Io.reactivex.rxjava2:rxandroid 2.1.0

 25. SQLiteCpp Phiên bản f08c15f43b27031b0d119a9c9320f9bad744e8f9

 26. firebase jobdispatcher android v0.8.5

 27. jsoup vjsoup-1.11.3

 28. com.github.PhilJay:MPAndroidChart v3.0.3

 29. Phiên bản Android.Arch.Lifecycle:Extensions 2.0.0

 30. com.Google.Android:flexbox v1.0.0

%% androidx.appcompat:appcompat thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của androidx.appcompat:appcompatNOTICES và thông tin

%% androidx.multidex:multidex thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2013 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của androidx.multidex:multidex thông báo và thông tin

%% androidx.recyclerview:recyclerview thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của androidx.recyclerview:recyclerview thông báo và thông tin

%% androidx.percentlayout:percentlayout thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của androidx.percentlayout:percentlayout thông báo và thông tin

%% com.android.support:support chú thích thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của chú thích com.android.support:support thông báo và thông tin

%% com.google.android.material:material thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.google.android.material:material thông báo và thông tin

%% com.android.tools.build:gradle thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2017 Gradle dự án.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.android.tools.build:gradle thông báo và thông tin

%% com.google.dagger:dagger thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2016 tác giả dao.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.google.dagger:dagger thông báo và thông tin

%% biên soạn com.google.dagger:dagger thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2016 tác giả dao.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của biên soạn com.google.dagger:dagger thông báo và thông tin

%% com.jakewharton.picasso:picasso2 okhttp3 downloader thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2016 Jake Wharton

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.jakewharton.picasso:picasso2 okhttp3 downloader thông báo và thông tin

%% com.jakewharton:butterknife thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2013 Jake Wharton

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.jakewharton:butterknife thông báo và thông tin

%% biên soạn com.jakewharton:butterknife thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2013 Jake Wharton

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của biên soạn com.jakewharton:butterknife thông báo và thông tin

%% com.microsoft.aad:adal thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2013 Microsoft mở công nghệ, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.microsoft.aad:adal thông báo và thông tin

%% com.squareup.okhttp3:logging-chặn thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2015 hình vuông, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.squareup.okhttp3:logging-chặn thông báo và thông tin

%% com.squareup.picasso:picasso thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2012 hình vuông, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.squareup.picasso:picasso thông báo và thông tin

%% com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2013 hình vuông, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava thông báo và thông tin

%% com.squareup.retrofit2:converter-gson thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2013 hình vuông, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.squareup.retrofit2:converter-gson thông báo và thông tin

%% com.squareup.retrofit2:converter-simplexml thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2016 hình vuông, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.squareup.retrofit2:converter-simplexml thông báo và thông tin

%% com.squareup.retrofit2:retrofit thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2013 hình vuông, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.squareup.retrofit2:retrofit thông báo và thông tin

%% cppcodec thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Giấy phép MIT (MIT)

(Hãy xem các tệp cá nhân cho bản quyền để.)

Quyền được hướng cấp, miễn phí, để mọi người nhận được một bản sao của phần mềm này và tài liệu liên kết tệp ("phần mềm này"), để xử lý trong phần mềm mà không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phối, phát hành, phân phối, cấp và/hoặc bán bản sao của phần mềm và cho phép người mà phần mềm được trang bị làm như vậy, phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Thông báo bản quyền và thông báo về quyền này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc nhiều phần của phần mềm.

PHẦN MỀM CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM BẤT KỲ LOẠI, NHANH HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO HÀNH THƯƠNG MẠI, RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---GIẤY PHÉP---

Giấy phép MIT

=========================================

Kết thúc của cppcodec thông báo và thông tin

%% crossguid thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Giấy phép MIT (MIT)

Bản quyền (c) 2014 Graeme Hill (http://graemehill.ca)

Quyền được hướng cấp, miễn phí, để mọi người nhận được một bản sao của phần mềm này và tài liệu liên kết tệp ("phần mềm này"), để xử lý trong phần mềm mà không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phối, phát hành, phân phối, cấp và/hoặc bán bản sao của phần mềm và cho phép người mà phần mềm được trang bị làm như vậy, phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Thông báo bản quyền và thông báo về quyền này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc nhiều phần của phần mềm.

PHẦN MỀM CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM BẤT KỲ LOẠI, NHANH HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO HÀNH THƯƠNG MẠI, RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---GIẤY PHÉP---

Giấy phép MIT

=========================================

Kết thúc của crossguid thông báo và thông tin

%% io.reactivex.rxjava2:rxjavaNOTICES và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (c) 2016-hiện tại, người đóng góp RxJava.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của io.reactivex.rxjava2:rxjava thông báo và thông tin

%% io.reactivex.rxjava2:rxandroid thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2015 The RxAndroid tác giả

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của io.reactivex.rxjava2:rxandroid thông báo và thông tin

%% com.github.PhilJay:MPAndroidChart thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền 2018 Philipp Jahoda

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của com.github.PhilJay:MPAndroidChart thông báo và thông tin

%% android.arch.lifecycle:extensions thông báo và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---GIẤY PHÉP---

Apache 2.0

=========================================

Kết thúc của android.arch.lifecycle:extensions thông báo và thông tin

%% Thông báo SQLiteCpp và thông tin bắt đầu ở đây

=========================================

Giấy phép MIT (MIT)

Bản quyền (c) 2012-2016 Sebastien Rombauts (sebastien.rombauts@gmail.com)

Quyền được hướng cấp, miễn phí, để mọi người nhận được một bản sao của phần mềm này và tài liệu liên kết tệp ("phần mềm này"), để xử lý trong phần mềm mà không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phối, phát hành, phân phối, cấp và/hoặc bán bản sao của phần mềm và cho phép người mà phần mềm được trang bị làm như vậy, phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Thông báo bản quyền và thông báo về quyền này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc nhiều phần của phần mềm.

PHẦN MỀM CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM BẤT KỲ LOẠI, NHANH HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO HÀNH THƯƠNG MẠI, RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---GIẤY PHÉP---

Giấy phép MIT

=========================================

Kết thúc SQLiteCpp thông báo và thông tin

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

SuperSLIM v0.4.13

Copyright (C) năm 2014, 2015 thuốc bổ Artos

SuperSLiM là phần lớn gốc với một số phần từ từ Lucas Rocha TwoWayView thư viện và AOSP.

Bản quyền (C) 2014 Lucas Rocha

Bản quyền (C) 2014 dự án Android mở nguồn

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

http://www.Apache.org/licenses/License-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

Android

Cấp phép bên dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0 ("giấy phép");

bạn không thể sử dụng tệp này ngoại trừ tuân thủ theo giấy phép.

Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

http://www.Apache.org/licenses/License-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở, mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

LinearSmoothScroller.java (Pháp sự giống nhau để Android)

/*

* Copyright (C) 2014 mở nguồn Android dự án

*

* Được cấp phép bên dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0 ("giấy phép");

* bạn không thể sử dụng tệp này ngoại trừ tuân thủ theo giấy phép.

* Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

*

* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

*

*, Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm

* phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở,

* Mà không cần bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.

* Xem giấy phép cho ngôn ngữ cụ thể về quản lý việc quyền và

* các hạn chế bên dưới giấy phép.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

Android Robot ảnh

Ghi 3.0 Unported

CREATIVE COMMONS CORPORATION LÀ KHÔNG LUẬT CÔNG TY VÀ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ. PHÂN PHỐI GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG PHẢI TẠO MỘT MỐI QUAN HỆ LUẬT SƯ KHÁCH HÀNG. HÌNH ẢNH CREATIVE COMMONS CUNG CẤP THÔNG TIN NÀY TRÊN MỘT "AS-LÀ" CƠ SỞ. HÌNH ẢNH CREATIVE COMMONS KHÔNG BẢO ĐẢM LIÊN QUAN TỚI THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO THIỆT HẠI TỪ SỬ DỤNG CỦA NÓ.

Giấy phép

CÔNG VIỆC (NHƯ ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI) ĐƯỢC CUNG CẤP BÊN DƯỚI ĐIỀU KHOẢN NÀY CỘNG GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ("CCPL" HOẶC "GIẤY PHÉP"). CÔNG VIỆC ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC KHÁC LUẬT ÁP DỤNG. SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG VIỆC KHÁC HƠN NHƯ ỦY QUYỀN DƯỚI GIẤY PHÉP HOẶC LUẬT PHÁP BẢN QUYỀN NÀY BỊ CẤM.

BẰNG CÁCH THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYỀN ĐỂ LÀM VIỆC ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY, BẠN CHẤP NHẬN VÀ CHẤP THUẬN ĐƯỢC GẮN KẾT BẰNG ĐIỀU KHOẢN GIẤY PHÉP NÀY. Ở MỨC ĐỘ GIẤY PHÉP NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ HỢP ĐỒNG, CẤP PHÉP CẤP CHO BẠN QUYỀN CHỨA ĐÂY XEM XÉT CỦA BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN.

1. định nghĩa

"Thích ứng" có nghĩa là một công việc dựa trên công việc, hoặc khi công việc và trước khác hiện có hoạt động, chẳng hạn như dịch thuật, thích ứng, tác phẩm phái sinh, sắp xếp của nhạc hoặc các thay đổi của văn hoặc nghệ thuật làm việc, hoặc phonogram hoặc hiệu suất và bao gồm chuyển thể phim hoặc bất kỳ mẫu nào khác mà công việc có thể được làm lại tác phâm, biến đổi, hoặc chuyển thể bao gồm trong bất kỳ biểu mẫu recognizably phái sinh từ phiên bản gốc, ngoại trừ rằng một công ty tạo tuyển tập sẽ không thể được xem xét thích ứng một cho mục đích giấy phép này. Để tránh nghi ngờ, nơi công việc là tài âm nhạc, hiệu suất hoặc phonogram, đồng bộ hóa hoạt động trong hết thời gian-mối quan hệ bằng di chuyển ảnh ("đồng bộ") sẽ được coi là người thích ứng với mục đích giấy phép này.

"Tuyển tập" có nghĩa là một tập hợp các hoạt động văn hoặc nghệ thuật, chẳng hạn như Bách khoa toàn thư và tuyển tập, hoặc biểu diễn, ghi hoặc sóng, hoặc các hoạt động hoặc chủ đề khác hơn hoạt động được liệt kê trong phần 1(f) dưới đây, đó, vì lý do vùng chọn và sắp xếp nội dung của họ, tạo thành sở hữu trí tuệ sáng tạo, trong đó công việc được bao gồm trong toàn bộ trong các biểu mẫu không cùng với một hoặc nhiều khác đóng góp, mỗi cấu thành riêng biệt và độc lập hoạt động trong mình, có cùng nhau tập hợp vào toàn bộ tập thể. Một công ty tạo tuyển tập sẽ không được xem xét thích ứng một (như định nghĩa ở trên) cho mục đích của giấy phép này.

"Phân phối" có nghĩa là để hiển thị cho cộng gốc và bản sao của cơ quan hoặc thích ứng, phù hợp, thông qua bán hoặc khác chuyển quyền sở hữu.

"Cấp phép" có nghĩa là cá nhân, cá nhân, thực thể hoặc thực thể offer(s) làm việc bên dưới điều khoản giấy phép này.

"Gốc tác giả" nghĩa là gì trong trường hợp của văn bản hoặc nghệ thuật làm việc, cá nhân, cá nhân, thực thể hoặc tổ chức đã tạo ra công việc hoặc nếu không có cá nhân hoặc tổ chức nào có thể xác định, publisher; và trong phép cộng (i) trong trường hợp hiệu năng một công thức cấu hành động, ca sĩ, nhạc, vũ công và người khác đã hoạt động, hát, cung cấp, declaim, phát trong, giải thích hoặc thực hiện nếu không hoạt động văn hoặc nghệ thuật hoặc biểu thức dân gian; (ii) trong trường hợp của một phonogram các nhà sản xuất là người hoặc pháp lý thực thể khắc phục trước tiên âm thanh của một hiệu suất hoặc âm thanh khác; và (iii) trong trường hợp sóng, tổ chức truyền phát rộng.

"Hoạt động" nghĩa là gì văn và/hoặc nghệ thuật làm việc được cung cấp bên dưới điều khoản giấy phép này bao gồm nhưng không giới hạn sản xuất bất kỳ miền văn học, khoa học và nghệ thuật, bất cứ điều gì có thể chế độ hoặc biểu mẫu của biểu thức của nó, bao gồm biểu mẫu điện tử, chẳng hạn như một cuốn sách, sách mỏng và văn bản khác; một bài giảng, địa chỉ, bài giảng hoặc làm việc khác của cùng một thiên nhiên; một công ty nổi bật hoặc dramatico âm nhạc; làm việc choreographic hoặc giải trí trong dumb Hiển thị; một thành phần âm nhạc có hoặc không có từ; làm việc phim vào nào được đồng hoạt động được thể hiện bằng một quy trình tương tự để quay phim; một cơ quan của hình vẽ, bức tranh, cấu trúc, sculpture, khắc hoặc in thạch bản; làm việc ảnh để có đồng hoạt động được thể hiện bằng một quy trình tương tự để chụp ảnh; một tác phẩm nghệ thuật được áp dụng; hình minh họa, bản đồ, kế hoạch, phác họa hoặc các công việc ba chiều so với địa lý, địa hình, kiến trúc hoặc khoa học; hiệu suất; phát rộng; một phonogram; việc biên soạn dữ liệu ở mức độ nó được bảo vệ làm một việc copyrightable; hoặc một công việc thực hiện bởi một ngành thực hiện nhiều hoặc circus ở mức độ được không nếu không là một công ty văn hoặc nghệ thuật.

"Bạn" nghĩa là gì một cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện các quyền dưới giấy phép này ai đã trước đó không vi phạm điều khoản giấy phép này liên quan đến việc hoặc những người đã nhận được nhận quyền từ cấp phép thực hiện các quyền dưới giấy phép này cho dù có một vi phạm trước đó.

"Công khai thực hiện" có nghĩa là để thực hiện công cộng recitations công việc và giao tiếp cho mọi người những recitations công cộng, bởi bất kỳ phương tiện hoặc quy trình, bao gồm bằng dây hoặc có nghĩa là không dây hoặc công cộng biểu diễn số; để có sẵn để hoạt động công cộng trong một cách đó thành viên của công chúng có thể truy nhập các hoạt động từ một địa điểm và tại chỗ riêng lẻ được chọn bằng chúng; để thực hiện công việc cho mọi người bằng bất kỳ phương hoặc quy trình và giao tiếp cho mọi người của biểu diễn công việc, bao gồm bởi công cộng kỹ thuật số hiệu suất; để phát rộng dưới công việc bằng bất kỳ phương bao gồm dấu, âm thanh hoặc hình ảnh.

"Tái tạo" có nghĩa là để tạo bản sao của việc theo bất kỳ phương bao gồm nhưng không giới hạn bởi âm thanh hoặc hình ảnh trong bản ghi và ở bên phải của định hình và tái tạo fixations công việc, bao gồm lưu trữ được bảo vệ hiệu suất hoặc phonogram trong biểu mẫu điện tử hoặc khác Trung bình điện tử.

2. Hội chợ xử quyền. Không điều nào trong giấy phép này nhằm làm giảm, giới hạn hoặc hạn chế sử dụng bất kỳ miễn phí từ bản quyền hoặc quyền phát sinh từ các hạn chế hoặc ngoại lệ được cung cấp cho kết nối với bảo vệ quyền dưới luật bản quyền hoặc khác luật.

3. cấp giấy phép. Phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép này, cấp phép hướng cấp cho bạn một trên toàn, mẫu miễn phí, không phải-không bao gồm, vĩnh viễn (cho khoảng thời gian của bản quyền thích hợp) các giấy phép để thực hiện các quyền trong hoạt động như đã nêu dưới đây:

để sao chép công việc, để kết hợp công việc vào một hoặc nhiều tuyển tập và tái tạo công việc khi kết hợp trong bộ sưu tập;

để tạo và tái tạo chuyển thể được cung cấp cho bất kỳ thích ứng chẳng hạn, bao gồm bất kỳ dịch trong bất kỳ phương tiện truyền đạt, mất bước hợp lý để rõ nhãn, demarcate hoặc nếu không xác định thay đổi được thực hiện để làm việc gốc. Ví dụ, một bản dịch có thể được đánh dấu "làm việc ban đầu đã được dịch từ tiếng Anh để tiếng Tây Ban Nha", hoặc một chỉnh sửa có thể cho biết "làm việc ban đầu đã được sửa đổi.";

để phân phối và công khai thực hiện việc bao gồm khi kết hợp trong bộ sưu tập; và,

để phân phối và công khai thực hiện chuyển thể. Để tránh nghi ngờ:

Bảng phối giấy phép không waivable bắt buộc. Trong những luật trong đó ở bên phải để thu thập các bản quyền qua bất kỳ chương trình cấp phép pháp định theo hoặc bắt buộc không thể được miễn, cấp phép bảo lưu quyền riêng để thu thập các bản quyền cho bất kỳ bài tập do bạn về các quyền cấp bên dưới giấy phép này ; Bảng phối giấy phép waivable bắt buộc. Trong những luật trong đó ở bên phải để thu thập các bản quyền qua bất kỳ chương trình cấp phép pháp định theo hoặc bắt buộc có thể được miễn, cấp phép miễn trừ phải để thu thập các bản quyền cho bất kỳ bài tập do bạn về các quyền cấp bên dưới giấy phép này; và, bảng phối tự nguyện giấy phép. Cấp phép vào miễn ở bên phải để thu thập bản quyền, cho dù riêng lẻ hoặc, trong trường hợp không có người cấp là một phần của một xã hội thu quản lý nguyện chương trình cấp phép thông qua đó xã hội, từ bất kỳ bài tập do bạn về các quyền cấp dưới đây Giấy phép.

Các quyền trên đây có thể được thực hiện trong tất cả các phương tiện và định dạng hay bây giờ đã biết sau đây đưa ra. Các quyền trên đây bao gồm ở bên phải để sửa những chỗ chẳng hạn như là kỹ thuật cần thiết để thực hiện các quyền trong phương tiện và định dạng khác. Phải tuân theo phần 8(f), tất cả không được cấp quyền bằng cấp phép được hướng quyền.

4. hạn chế. Giấy phép cấp trong phần 3 trên đây được thực hiện đối tượng và giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

Bạn có thể phân phối hoặc công khai thực hiện công việc chỉ bên dưới điều khoản giấy phép này. Bạn phải bao gồm một bản sao của hoặc mã định danh tài nguyên đồng nhất (URI) cho giấy phép này với mỗi bản sao của cơ quan bạn phân phối hoặc công khai thực hiện. Bạn có thể không cung cấp dịch vụ hoặc áp đặt bất kỳ điều khoản trên việc hạn chế các điều khoản giấy phép này hoặc khả năng của người nhận công việc thực hiện các quyền cấp phép cho người nhận đó bên dưới các điều khoản giấy phép. Bạn có thể không cấp công việc. Bạn phải giữ nguyên tất cả các thông báo tham chiếu giấy phép này và miễn trừ trách nhiệm bảo hành với mỗi bản sao của cơ quan bạn phân phối hoặc công khai thực hiện. Khi bạn phân phối hoặc công khai thực hiện công việc, bạn có thể không áp đặt bất kỳ công nghệ biện pháp hiệu quả trên công việc có hạn chế các khả năng của người nhận công việc mà bạn thực hiện các quyền cấp phép cho người nhận đó bên dưới các điều khoản giấy phép. 4(a) phần này áp dụng cho công việc khi kết hợp trong một bộ sưu tập, nhưng điều này không yêu cầu tuyển tập ngoài cơ quan chính để thực hiện phải tuân theo điều khoản giấy phép này. Nếu bạn tạo một bộ sưu tập, dựa trên thông báo từ bất kỳ cấp phép bạn phải, ở mức độ tốt, loại bỏ từ bộ sưu tập bất kỳ thẻ tín dụng theo yêu cầu bởi phần 4(b), như được yêu cầu. Nếu bạn tạo một phiên bản, dựa trên thông báo từ bất kỳ cấp phép bạn phải, ở mức độ tốt, loại bỏ khỏi thích ứng bất kỳ thẻ tín dụng theo yêu cầu bởi phần 4(b), như được yêu cầu.

Nếu bạn phân phối, hoặc công khai thực hiện công việc hoặc chuyển thể bất kỳ hoặc bộ sưu tập, bạn phải, trừ khi yêu cầu có được thực hiện theo phần 4(a), Giữ nguyên tất cả thông báo bản quyền cho công việc và cung cấp, hợp lý để vừa hoặc có nghĩa là bạn đang sử dụng: (i) vào tên tác giả ban đầu (hoặc biệt danh, nếu có) nếu cung cấp và/hoặc nếu ban đầu tác giả và/hoặc cấp phép chỉ định khác bên hoặc bên (ví dụ, một tài trợ viện thực thể phát hành, tạp chí) cho ghi ("ghi bên") trong Thông báo quyền của cấp phép, điều khoản Dịch vụ hoặc bằng các phương tiện hợp lý, tên của những bên hoặc bên; (ii) tiêu đề của công ty nếu cung cấp; (iii) đến mức độ hợp lý tốt, URI, nếu có, cấp phép đó xác định được liên kết với công việc, trừ khi URI không liên quan thông báo quyền hoặc các thông tin cấp phép cho công việc; và (iv), phù hợp với phần 3(b), trong trường hợp một thích ứng, xác định sử dụng làm việc trong tín dụng (ví dụ, "tiếng Pháp dịch của việc theo tác giả gốc" hoặc "Kịch bản dựa trên các hoạt động gốc theo tác giả gốc"). Tín dụng yêu cầu bởi này phần 4 (b) có thể được thực hiện bất kỳ cách hợp lý; cung cấp, Tuy nhiên, rằng trong trường hợp thích ứng hoặc bộ sưu tập, tối thiểu như tín dụng sẽ xuất hiện, nếu tín dụng cho tất cả các tác giả đóng góp của thích ứng hoặc tuyển tập xuất hiện, sau đó làm một phần của các khoản ghi và theo một cách ít nổi bật dưới dạng bản ghi cho Các tác giả đóng góp khác. Để tránh nghi ngờ, bạn chỉ có thể sử dụng tín dụng yêu cầu bởi phần này cho mục đích ghi trong cách đặt ở phía trên và, bằng cách thực hiện các quyền của bạn bên dưới giấy phép này, bạn có thể không hoàn toàn hoặc một cách rõ ràng khẳng định hoặc ngụ ý bất kỳ kết nối với , tài trợ hoặc chứng thực theo tác giả gốc, cấp phép và/hoặc ghi bên, phù hợp, của bạn hoặc sử dụng của bạn làm việc, mà không cần riêng biệt, express trước viết quyền của tác giả gốc, cấp phép và/hoặc ghi bên.

Ngoại trừ khi nếu không đồng ý trong văn bản bằng cấp phép hoặc khi có thể tác điều luật, nếu bạn tái tạo, phân phối hoặc công khai thực hiện công việc theo chính hoặc như là một phần của bất kỳ chuyển thể hoặc bộ sưu tập, bạn phải không làm biến dạng, mutilate, sửa đổi hoặc thực hiện thao tác xúc phạm tương ứng với công việc có thể gây phương hại tác giả gốc danh dự hoặc uy tín. Cấp phép đồng ý rằng trong những luật (ví dụ: tiếng Nhật), trong đó bất kỳ bài tập quyền cấp trong phần 3(b) giấy phép này (ở bên phải để thực hiện chuyển thể) sẽ được coi là có một biến dạng, cắt xén, sửa đổi hoặc hành động xúc phạm gây phương hại tác giả gốc danh dự uy tín, cấp phép sẽ từ bỏ hoặc không khẳng định, khi thích hợp, phần này, phạm vi điều luật quốc gia, để cho phép bạn thực hiện hợp lý của bạn ngay dưới phần 3(b) này giấy phép () phù hợp để thực hiện chuyển thể) nhưng không.

5. dạng biểu thị, bảo hành và miễn trừ trách nhiệm

TRỪ KHI NẾU KHÔNG LẪN NHAU ĐỒNG Ý VỚI BÊN TRONG VĂN BẢN, CẤP PHÉP CUNG CẤP CÔNG VIỆC AS-VÀ KHÔNG BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÔNG TY, NHẬN, DÙ LÀ NGỤ Ý, PHÁP ĐỊNH THEO HOẶC NGƯỢC LẠI, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM TIÊU ĐỀ HOẶC KIỂU BIỂU THỊ KHÔNG THỂ , MERCHANTIBILITY, RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NONINFRINGEMENT HOẶC VẮNG MẶT CỦA ẨN HOẶC CÁC KHIẾM KHUYẾT, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TRẠNG THÁI HIỆN DIỆN CỦA VẮNG MẶT CỦA LỖI, HAY KHÔNG KHÁM PHÁ. MỘT SỐ LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO, ĐỂ LOẠI TRỪ NHƯ VẬY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

6. quy định giới hạn trên trách nhiệm pháp lý. NGOẠI TRỪ Ở MỨC ĐỘ BẮT BUỘC LUẬT HIỆN TẠI KHÔNG CÓ SỰ KIỆN CẤP PHÉP SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ ĐẶC BIỆT, TỔN THẤT NGẪU NHIÊN, ĐỂ LẠI HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT HOẶC MẪU THIỆT HẠI PHÁT SINH RA KHỎI GIẤY PHÉP NÀY HOẶC DÙNG CÁC CÔNG VIỆC, NGAY CẢ KHI CẤP PHÉP ĐƯỢC KHUYÊN KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.

7. chấm dứt

Giấy phép này và quyền cấp dưới đây sẽ chấm dứt tự động khi bất kỳ phạm do bạn của điều khoản giấy phép này. Cá nhân hoặc tổ chức đã nhận chuyển thể hoặc bộ sưu tập từ bạn bên dưới giấy phép này, Tuy nhiên, sẽ không có giấy phép của họ chấm dứt cung cấp các cá nhân hoặc tổ chức vẫn ở trong đầy đủ tuân thủ với các giấy phép. Phần 1, 2, 5, 6, 7 và 8 sẽ tồn tại bất kỳ chấm dứt giấy phép này.

Phải tuân theo các điều khoản trên đây và điều kiện, giấy phép cấp dưới đây là vĩnh viễn (cho khoảng thời gian của bản quyền thích hợp trong hoạt động). Tuy nhiên dự trữ cấp phép ở trên, ở bên phải để phát hành công việc trong phần khác nhau điều khoản giấy phép hoặc để dừng việc phân phối công việc vào bất kỳ lúc nào; cung cấp, Tuy nhiên đó bầu cử bất như vậy sẽ không đóng vai trò để rút lại giấy phép này (hoặc bất kỳ giấy phép nào khác mà đã hoặc được yêu cầu có, cấp dưới điều khoản giấy phép này), và giấy phép này sẽ tiếp tục trong đầy đủ bắt buộc và hiệu ứng, trừ khi kết thúc như đã nêu ở trên .

8. hỗn hợp

Mỗi lần bạn phân phối hoặc công khai thực hiện công việc hoặc một tập hợp, cấp phép cung cấp để người nhận giấy phép để làm việc trên cùng một điều khoản và điều kiện như giấy phép cấp cho bạn bên dưới giấy phép này.

Mỗi lần bạn phân phối hoặc công khai thực hiện một thích ứng, cấp phép cung cấp cho người nhận giấy phép để làm việc gốc trên cùng một điều khoản và điều kiện như giấy phép cấp cho bạn bên dưới giấy phép này.

Nếu bất kỳ cung cấp giấy phép này không hợp lệ hoặc thi dưới luật áp dụng, nó sẽ không ảnh hưởng đến hợp lệ hoặc enforceability của số dư của điều khoản giấy phép này, và mà không cần thêm hành động bên thỏa thuận này, như vậy cung cấp sẽ cải cách ở mức độ tối thiểu cần thiết để thực hiện như cung cấp hợp lệ và thực thi.

Thuật ngữ hoặc cung cấp giấy phép này không được coi là miễn và phạm không đồng ý, trừ khi bạn chấp thuận hoặc từ bỏ quyền sẽ nằm trong văn bản và đăng nhập bằng bên để có bị tính phí với những từ bỏ quyền hoặc đồng ý.

Giấy phép này tạo toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc cấp phép ở đây. Không có không hiểu biết, thỏa thuận hay kiểu biểu thị liên quan đến việc không được xác định ở đây. Cấp phép sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định bổ sung có thể xuất hiện trong bất kỳ thông tin liên lạc từ bạn. Giấy phép này có thể không được sửa đổi mà không cần thoả viết cấp phép và bạn.

Quyền cấp dưới và chủ đề quan trọng được tham chiếu, trong giấy phép này được soạn thảo bằng cách sử dụng thuật ngữ quy ước Berne để bảo vệ văn học và hoạt động nghệ thuật (như sửa đổi trên 28 tháng tám 1991), quy ước Rome của 1961, WIPO Bản quyền ước năm 1996, biểu diễn WIPO và ghi ước năm 1996 và quy ước bản quyền chung (như đã sửa đổi ngày 24 tháng 7 năm 1971). Các quyền và chủ đề có hiệu lực trong thẩm quyền liên quan, mà điều khoản cấp phép được tìm kiếm được áp đặt theo quy định tương ứng của thực thi các quy định ước trong quốc gia luật áp dụng. Nếu bộ đủ tiêu chuẩn của quyền cấp luật áp dụng quyền bao gồm các quyền bổ sung không được cấp theo giấy phép này, chẳng hạn quyền bổ sung được coi là được bao gồm trong giấy phép; giấy phép này không nhằm mục đích để giới hạn giấy phép của bất kỳ quyền dưới luật áp dụng.

Hình ảnh Creative Commons thông báo

Hình ảnh Creative Commons không phải là một bên để giấy phép này, và giúp bảo đảm không có gì liên quan đến việc. Hình ảnh Creative Commons sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn hoặc bất kỳ bên nào trên bất kỳ lý thuyết pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất chung, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả phát sinh trong kết nối với giấy phép này. Tuy nhiên trên hai (2) câu, nếu Creative Commons có được xác định đó là người cấp dưới đây, nó sẽ có tất cả các quyền và nghĩa vụ cấp phép.

Ngoại trừ các giới hạn mục đích của chỉ báo cho mọi người công việc được cấp phép dưới CCPL bản, hình ảnh Creative Commons không ủy quyền sử dụng bằng cách bên ký hiệu thương hiệu "Creative Commons" hoặc bất kỳ ký hiệu thương hiệu có liên quan hoặc biểu tượng hình ảnh Creative Commons mà không cần trước viết đồng ý hình ảnh Creative Commons. Sử dụng cho phép bất kỳ sẽ tuân thủ theo Creative Commons ký hiệu thương hiệu hiện cách dùng hướng dẫn, như có thể được phát hành trên trang web của mình hoặc nếu không sẽ chuyển thành sẵn dùng khi yêu cầu thời gian. Để tránh nghi ngờ, hạn chế ký hiệu thương hiệu này không tạo thành một phần của giấy phép này.

Hình ảnh Creative Commons có thể được liên hệ ở https://creativecommons.org/.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

firebase jobdispatcher android v0.8.5

Bản quyền 2017 Google, Inc.

Cấp phép bên dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0 ("giấy phép");
bạn không thể sử dụng tệp này ngoại trừ tuân thủ theo giấy phép.
Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

      http://www.Apache.org/licenses/License-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm
phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở,
Không có bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.
Hãy xem giấy phép cho ngôn ngữ cụ thể về quản lý việc quyền và
các hạn chế bên dưới giấy phép.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

Giấy phép MIT

Bản quyền (c) 2009-2018 Jonathan Hedley <jonathan@hedley.net_gT _

Quyền hướng cấp, miễn phí, để mọi người nhận được một bản sao
phần mềm này và tài liệu liên kết tệp ("phần mềm này"), để xử lý
trong phần mềm mà không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền
để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phối, phát hành, phân phối, cấp và/hoặc bán
sao chép toàn bộ phần mềm và cho phép người mà phần mềm
Trang bị làm như vậy, phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Thông báo bản quyền và thông báo về quyền này sẽ được bao gồm trong tất cả
bản sao hoặc nhiều phần của phần mềm.

PHẦN mềm được cung cấp "Là", không có chính sách bảo hành hoặc bất kỳ loại, nhận
Ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành bán,
RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NONINFRINGEMENT. Không có sự kiện sẽ vào
Tác giả hoặc bản quyền để chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhận, thiệt hại hoặc khác
Trách nhiệm pháp lý, có trong một hành động của hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc ngược lại, phát sinh từ,
MẶT hoặc kết nối với phần mềm hoặc sử dụng hoặc các giao dịch trong các
PHẦN MỀM.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

 

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

Bản quyền (c) 2016 Philipp Jahoda

Cấp phép bên dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0 ("giấy phép");
bạn không thể sử dụng tệp này ngoại trừ tuân thủ theo giấy phép.
Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

    http://www.Apache.org/licenses/License-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm
phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở,
Không có bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.
Hãy xem giấy phép cho ngôn ngữ cụ thể về quản lý việc quyền và
các hạn chế bên dưới giấy phép.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

Bản quyền (C) 2017 dự án Android mở nguồn

Cấp phép bên dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0 ("giấy phép");
bạn không thể sử dụng tệp này ngoại trừ tuân thủ theo giấy phép.
Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

http://www.Apache.org/licenses/License-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm
phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "Như là" cơ sở,
Không có bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.
Hãy xem giấy phép cho ngôn ngữ cụ thể về quản lý việc quyền và
các hạn chế bên dưới giấy phép.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

BẮT ĐẦU CỦA GIẤY PHÉP ***

Bản quyền 2016 Google Inc. Tất cả các quyền.

Cấp phép bên dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0 ("" giấy phép"");
bạn không thể sử dụng tệp này ngoại trừ tuân thủ theo giấy phép.
Bạn có thể có được một bản sao của giấy phép tại

http://www.Apache.org/licenses/License-2.0

Trừ khi yêu cầu bởi luật áp dụng hoặc đồng ý với văn bản, phần mềm
phân phối theo giấy phép được phân phối trên một "" như là"" cơ sở,
Không có bảo đảm hoặc điều kiện của bất kỳ loại, hoặc nhận ngụ ý.
Hãy xem giấy phép cho ngôn ngữ cụ thể về quản lý việc quyền và
các hạn chế bên dưới giấy phép.

KẾT THÚC CỦA GIẤY PHÉP ***

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×