We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trả về nghịch đảo hai phía của phân bố t Student.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các hàm mới, hãy xem hàm T.INV.2T hoặc hàm T.INV.

Cú pháp

TINV(probability,deg_freedom)

Cú pháp của hàm TINV có các đối số sau đây:

 • Probability     Bắt buộc. Xác xuất kết hợp với phân bố t Student hai phía.

 • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do biểu thị đặc điểm của phân bố.

Chú thích

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm TINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu probability <= 0 hoặc probability > 1, hàm TINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

 • Nếu deg_freedom < 1, hàm TINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm TINV trả về giá trị t, sao cho P(|X| > t) = probability, trong đó X là một biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố t và P(|X| > t) = P(X < -t or X > t).

 • Một giá trị t một phía có thể được trả về bằng cách thay thế xác suất bằng 2*xác suất. Với xác xuất là 0,05 và bậc tự do là 10, giá trị hai phía được tính bằng hàm TINV(0,05,10) sẽ trả về 2,28139. Giá trị một phía có cùng xác suất và bậc tự do có thể được tính bằng hàm TINV(2*0,05,10), trả về 1,812462.

  Lưu ý:  Ở một số bảng, probability được mô tả dưới dạng (1-p).

  Với giá trị probability cho trước, hàm TINV sẽ tìm kiếm giá trị x sao cho TDIST(x, deg_freedom, 2) = probability. Vì vậy, độ chính xác của hàm TINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm TDIST. Hàm TINV dùng phương pháp tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,05464

Probability liên quan đến phân bố t Student hai phía

60

Bậc tự do

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TINV(A2,A3)

Giá trị t trong phân bố t Student dựa trên các đối số trong A2 và A3.

1,96

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×