Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm TREND trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính. Nó làm cho một đường thẳng vừa với đường thẳng (dùng phương pháp bình phương tối thiểu) cho các giá known_y của known_y và của known_x. Trend trả về các giá trị y dọc theo đường thẳng của mảng new_x mà bạn chỉ định.

Dùng trend để dự đoán hiệu suất doanh thu cho tháng 13-17 khi bạn có số liệu thực trong các tháng 1-12.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra (ô E16 trong ví dụ này), rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra (E16:E20) trước tiên, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra (E16), rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

=TREND(known_y, [của known_x], [của new_x], [const])

Cú pháp của hàm TREND có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

known_y's   

Bắt buộc

Tập giá trị y mà bạn đã biết trong quan hệ y = mx + b

 • Nếu mảng known_y's nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

 • Nếu mảng known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

known_x's   

Tùy chọn

Một tập giá trị x tùy chọn mà bạn có thể đã biết trong quan hệ y = mx + b

 • Known_x's mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số. Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y's và known_x's có thể là các chuỗi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau. Nếu dùng nhiều biến số, thì known_y's phải là một véc-tơ (có nghĩa là một phạm vi với độ cao của một hàng hoặc độ rộng của một cột).

 • Nếu known_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước như known_y's.

new_x của   

Tùy chọn

Các giá trị x mới mà bạn muốn trả về các giá trị y tương ứng với nó

 • New_x's phải bao gồm một cột (hoặc một hàng) cho mỗi biến độc lập, cũng giống như known_x's. Vì vậy, nếu known_y's nằm trong một cột đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số cột. Nếu known_y's nằm trong một hàng đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số hàng.

 • Nếu new_x's bị bỏ qua, thì nó được giả định là giống như known_x's.

 • Nếu cả known_x's new_x's bị bỏ qua, thì chúng được giả định là mảng {1,2,3,...} có cùng kích cỡ như known_y's.

const   

Tùy chọn

Một giá trị lô-gic cho biết có bắt buộc hằng số b phải bằng 0 hay không

 • Nếu const là TRUE hoặc bỏ qua, b sẽ được tính toán bình thường.

 • Nếu const là FALSE, b được đặt bằng 0 (không) và các giá trị m sẽ được điều chỉnh sao cho y = mx.

 • Để biết thông tin về Microsoft Excel phù hợp với đường thẳng với dữ liệu, hãy xem linest.

 • Bạn có thể dùng hàm TREND để điều chỉnh đường cong đa thức bằng cách hồi quy dựa vào cùng một biến được lũy thừa với các số mũ khác nhau. Ví dụ, giả sử cột A có chứa các giá trị y và cột B có chứa các giá trị x. Bạn có thể nhập x^2 vào cột C, x^3 vào cột D v.v, rồi hồi quy cột B qua cột D dựa vào cột A.

 • Công thức trả về mảng phải được nhập dưới dạng công thức mảng với Ctrl+Shift+Enter,trừ khi bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, và khi đó bạn có thể chỉ cần nhấn Enter.

 • Khi nhập một hằng số mảng cho một đối số chẳng hạn như known_x's, hãy dùng dấu phẩy để phân cách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân cách các hàng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×