Bạn sử dụng mẫu hiển thị để điều khiển cách kết quả tìm kiếm xuất hiện và biểu hiện trong Phần Web liên quan đến tìm kiếm. Có nhiều mẫu hiển thị đặt cấu hình trước và bạn có thể tạo mẫu hiển thị khác. Bạn sử dụng loại kết quả để xác định mẫu hiển thị mà hệ thống tìm kiếm nên sử dụng cho một loại kết quả tìm kiếm cụ thể. Đây có thể là một loại kết quả tìm kiếm bạn muốn người dùng có thể dễ dàng phân biệt với các loại kết quả tìm kiếm khác và kết quả mà bạn muốn cung cấp một hình thức và hành vi cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm. Cũng có nhiều loại kết quả được đặt cấu hình trước và bạn có thể tạo các loại kết quả khác. Bạn có thể cấu hình các loại kết quả ở mức tuyển tập site và ở cấp độ site.

Mỗi loại kết quả sẽ xác định một hoặc nhiều điều kiện dùng để so sánh kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như loại hoặc nguồn kết quả của kết quả tìm kiếm và một hành động cần thực hiện nếu kết quả tìm kiếm đáp ứng được những điều kiện đó. Hành động xác định mẫu hiển thị để sử dụng cho kết quả tìm kiếm. Ví dụ: loại kết quả được đặt cấu hình sẵn có tên là Người chỉ định rằng nếu kết quả tìm kiếm là từ nguồn kết quả Kết quả Người Cục bộ ,thì hãy sử dụng mẫu hiển thị Mục Người cho kết quả tìm kiếm đó. Mẫu hiển thị Mục Người hiển thị thông tin trong pa-nen di chuột chẳng hạn như tài liệu do người đó tạo và cho phép người dùng đi thẳng đến những tài liệu đó.

Để tạo kiểu kết quả, hãy thực hiện một trong các bước sau trên trang Quản lý Loại Kết quả:

  • Bấm Kiểu Kết quả Mới.

  • Trong danh sách các kiểu kết quả hiện có, hãy bấm vào tên của kiểu kết quả, chẳng hạn như Người ,rồi bấm Sao chép để bạn có thể sửa đổi bản sao để tạo kiểu kết quả mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×