VARPA (Hàm VARPA)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm VARPA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

Cú pháp

VARPA(value1, [value2], ...)

Cú pháp của hàm VARPA có các đối số sau đây:

 • Value1, value2, ...    Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 255 đối số giá trị tương ứng với một tập hợp.

Chú thích

 • Hàm VARPA giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn thể hiện một mẫu của tập hợp, bạn cần dùng hàm VARA để tính toán phương sai.

 • Đối số có thể là: số, tên, mảng hay tham chiếu có chứa số; biểu thị số dạng văn bản hoặc giá trị lô-gic, ví dụ TRUE và FALSE, trong một tham chiếu.

 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • Đối số chứa TRUE đánh giá là 1; đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero).

 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các giá trị trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các giá trị văn bản và ô trống trong mảng hay tham chiếu sẽ bị bỏ qua.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu bạn không muốn đưa các giá trị lô-gic và các trình bày số dạng văn bản vào trong một tham chiếu như là một phần của tính toán, hãy dùng hàm VARP.

 • Phương trình của hàm VARPA như sau:

  Phương trình

  trong đó x là trung độ mẫu trung bình (Value1, value2,...) và n là kích cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

K ết quả

=VARPA(A2:A11)

Phương sai cho giới hạn bền của tất cả công cụ, giả định rằng chỉ sản xuất 10 công cụ (toàn bộ tập hợp).

678,84

=VAR(A2:A11)

Ví dụ này sử dụng hàm VAR, theo đó giả định một mẫu của tập hợp và trả về kết quả khác.

754,27

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×